TÜRKÇE DERS KİTABI DİNLEME/İZLEME METİN ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUŞMA DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:45:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 4406-4431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe öğretimi içerisinde en çok ihmal edilen alan olarak dinleme/izleme öğrenme alanı ön plana çıkmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının 2019 yılında yayınladığı Türkçe Dersi Öğretim Programında dinleme/izleme öğrenme alanı ve kazanımları yer almaktadır. Araştırmamızda söz konusu öğrenme alanı ve kazanımları çerçevesinde hazırlanan ortaokul Türkçe ders kitabı dinleme/izleme metinlerinde yer alan etkinliklerin programdaki kazanımlarla uyuşma durumlarına bakılmıştır. Araştırma kapsamında rastgele seçilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5, 6, 7 ve 8. sınıf ders kitapları nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman incelemesi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel çözümlemeye tabi tutulmak suretiyle yazar tarafından önceden kategorilendirilmiş başlıklar çerçevesinde açıklanarak yorumlanmıştır.  Araştırmaya konu kitap etkinlikleri incelendiğinde tüm temalarda en az dört dinleme/izleme metni ve bu metinlere ait birçok etkinliğe rastlandığı bu yönüyle Türkçe Dersi Öğretim Programıyla ders kitaplarının uyum sağladığı görülmüştür. Ancak Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan bazı kazanımların (dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir, görüşlerini bildirir vb.) tüm ders kitapları etkinlikleriyle uyumlu olmasına rağmen bazı kazanımların (dinlediği/izlediği metinde olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur, konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar, tutarlılığı sorgular) 7. ve 8. sınıf ortaokul Türkçe ders kitabı etkinliklerinde yer almadığı görülmüştür. Ayrıca birçok Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımının özellikle 7. ve 8. sınıf ders kitapları dinleme/izleme etkinliklerinde tam olarak yansıtılmadığı, bazı dinleme/izleme metinlerinde yer alan etkinlikler çerçevesinde sadece program kapsamında ifade edilen bir veya iki kazanıma yer verildiği dolayısıyla beklenen çeşitliliğin ve sistematiğin sağlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Listening/watching learning domain stands out as the most neglected area in Turkish teaching. The Turkish Course Curriculum published by the Ministry of National Education in 2019 includes listening/watching learning domain and achievements. In this study, the compatibility of the aforementioned learning domain and its achievements with the activities in the secondary school Turkish course book listening/watching texts were researched. Within the scope of the research selected randomly the 5th, 6th, 7th, and 8th grade Turkish course books of the Secondary School and Imam Hatip Secondary School were examined using the document analysis method within the qualitative research approach. The data obtained within the scope of the research were subjected to descriptive analysis and interpreted by explaining in the framework of pre-categorized titles by the researcher.  When the book activities that are the subject of the research are examined, it is seen that there are at least four listening/watching texts in all themes and many activities related to these texts. In this respect, it can be stated that the Turkish Course Curriculum and the textbooks are compatible with each other. However, although some of the achievements in the Turkish Course Curriculum (answers the questions related to things s/he listens/watches, expresses opinions, etc.) are compatible with all course book activities, it is seen that some of the achievements (makes predictions about the development and outcome of events in the text s/he listens/watches, comprehends the speaker's non-verbal messages, questions the consistency) are not included in the 7th and 8th-grade secondary school Turkish course book activities. In addition, it is seen that many Turkish Course Curriculum achievements are not fully represented, especially in the 7th and 8th-grade books, within the framework of the activities in some listening/watching texts, only one or two achievements expressed in the curriculum are included, so the expected diversity and systematicity are not achieved.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics