SOCIAL MEDIA USAGE TENDENCY OF STUDENT TEACHERS: THE CASE OF TURKEY

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:46:27.0
Language : İngilizce
Konu : EPÖ
Number of pages: 4247-4265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı eğitim fakültesi lisans programlarının son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma eğilimlerini incelemektir. Bu amaca uygun olarak öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma eğilimlerini değerlendirmek için genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinin son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni büyük olduğu için çalışma evrenine ulaşmada zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmek amacıyla örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırma küme örnekleme yöntemiyle, Türkiye’deki her coğrafi bölgeden örnek içeren toplam 10 devlet üniversitesinde öğrenim gören 2152 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre öğretmen adaylarının %85'inin, 3 yıldan fazla süredir sosyal medya sitelerine üyeliği bulunmakta ve %65,9'u 2'den fazla sosyal medya sitesini aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya sitelerinin en yaygın kullanımı %49,1 ile “haberleri ve gündemi takip etmek”tir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to evaluate the student teachers’ tendency to use social network sites which are currently studying in the final year of BA programs at education faculties. General survey method was used to evaluate the overall status of student teachers' tendency to use social media sites. The senior student teachers of education faculties at the state universities in Turkey constitutes the population of the study. To this end, 2152 student teachers across 10 state universities, that includes samples from each geographical region of Turkey, participated in the study. Descriptive statistical approaches were used to analyze the data. Some results from the research are as follows: 85% of student teachers’ do have membership to social media sites more than 3 years and 65.9% are actively using more than 2 social media sites. The purpose of using social media sites is “to follow the news and agenda” by 49.1%.

Keywords


 • Acun, R. (2011). Her dem yeniden doğmak: Online sosyal ağlar ve kimlik [To Born Fresh Every Moment: Online Social Networks and Identity]. Milli Folklor Dergisi, 23(89), 66-77.

 • Akıncı Vural, Z. B., & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma [Socıal Media as a New Communication Environment: A Research on Ege Unıversıty Faculty of Communication]. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348–3382.

 • Akyazı, E., & Ateş, D. (2012). Kültürel kimlik farkındalığı yaratmada sosyal ağların rolü: Manav Türkleri üzerine bir araştırma. In T. Kara ve E. Özgen (Eds.), Sosyal Medya/Akademi: İletişim, Pazarlama İletişimi, Ağ Toplumu, Teknoloji [Social Media/Academy: Communication, Marketing Communication, Network Society, Technology]. Beta Yayınları.

 • Akyazı, E., & Tutgun Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı [Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students]. Global Media Journal Dergisi, 3(6), 1-24.

 • Asur, S., & Huberman, Bernardo A. (2010). Predicting the Future with Social Media. International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Toronto, Canada, 492-499.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods] (13th ed.). Pegem Akademi.

 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4. bs.). Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall.

 • Çıngay, A. (2015). Sosyal Medyanın Kitleselleştirici ve Yalnızlaştırıcı Etkisi [The Massizing and Isolating Effect of Social Media]. Unpublished Master's Thesis, Marmara University, Institute of Social Sciences.

 • Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği [Social Media Usage Habits of University Students Case of Kadir Has University]. Unpublished Master's Thesis, Kadir Has University, Institute of Social Sciences.

 • Düvenci, A. (2012). Ağ Neslinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Sosyal Medya Etkisinin Sosyal Sapma Yaklaşımı ile İncelenmesi [Investigating the Effect of Social Media On İnternet Usage of Net Generation Through Social Deviation Approach]. Unpublished Master's Thesis, Marmara University, Institute of Social Sciences.

 • Erözkan, A. (2007). Bilimsel araştırmalarda yöntemler. In D. Ekiz (Eds), Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods] (s. 99-124). Lisans Yayıncılık.

 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8. bs.). McGraw-Hill.

 • Gay, L. R., & Airasian, P. W. (2003). Educational Research: Competencies for Analysis and Application.

 • Gilbert, E., & Karahalios, K. (2009). Predicting tie strength with social media. In CHI 2009: Digital Life New World- Proceedings of the 27th International Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 211-220).

 • Göker, G., Demir, M. & Doğan, A. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: facebook üzerine ampirik bir araştırma [Socialization and Sharing in The Network Society: An Empirical Research on Facebook]. EJournal of New World Sciences Academy Humanities, 5(2), 183-206.

 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı- bir alan çalışması [Social media dependency-filed survey]. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-175.

 • İbiş, S., & Engin, Y. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları üzerine bir araştırma: İstanbul Üniversitesi örneği [A Research on Unıversity Students Social Media Habits: Examples of Istanbul University]. In 1.International Symposium on Social Sciences.

 • Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of The world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri [Scientific Research and Statistical Techniques.]. Bilim Yayınevi.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method] (20. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kızılarslan, A. (2012). Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım [A Critical Approach to Social Media Effects on Society]. Unpublished Master's Thesis, Marmara University, Institute of Social Sciences.

 • Kurt K., Aktaş B., & Turan A. H. (2019). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım tercihlerinin incelenmesi [Investigating The social media usage preferences of University students]. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 5(1), 1-15.

 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği [Social media usage of college students: The case of Atatürk University], Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(13).

 • Koçak, N. G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’ de Bir Uygulama [Examination of İndividuals' Behaviours and Motivations for Social Media Usage From the Perspective of Uses and Gratifications Approach: An Application in Eskişehir]. Ph. D. Dissertation, Anadolu University, Institute of Social Sciences.

 • Koren, N.E. (2010). User-generated platforms. (Ed. R. Dreyfuss, D.L. Zimmerman & H. First), Working within the Boundaries of İntellectual Property. Oxford University Press.

 • Mazman, G., & Usluel, Y.K. (2011). Gender differences in using social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10 (2).

 • Preeti, M. (2009). Use of social networking in a linguistically and culturally rich India. The International Information & Library Review, 41(3), 129-136.

 • Sarı, M. (2014). Sosyal Medyanın Sosyal Hareketler Üzerindeki Etkisi: Gezi Parkı Platformu Örneği [The İmpact of Social Media on Social Movements: The Case of Gezi Park Platform]. Unpublished Master's Thesis, Fırat University, Institute of Social Sciences.

 • Taşkıran, E. (2009). Tüketici 2.0 [Consumer 2.0]. Media Cat: Reklam ve Halkla İlişkiler Dergisi, (169), 80.

 • Ulusoy, N. (2012). Sözlüklerdeki sinema sevgisi: New York’ta Beş Minare ve çoğunluğun internet sözlüklerine yansıması. In T. Kara ve E. Özgen (Eds). Sosyal Medya-Akademi [Social Media-Academy] (pp-195-211). Beta

 • We are Social (2018). Digital in 2018. https://digitalreport.wearesocial.com/

 • Wodzicki, K., Schwämmlein, E., & Moskaliuk, J. (2012). “Actually, I Wanted to Learn”: Study-related knowledge exchange on social networking sites. Internet and Higher Education, 15(1), 9–14. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics