ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEPREM FARKINDALIKLARI İLE DEPREME KARŞI HAZIRLIK DURUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 15:14:18.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 2681-2701
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğretmen adaylarının deprem farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından (cinsiyet, ikamet yeri ve yaşadıkları ev/yurt kat sayısı) incelemek ve deprem bölgeleri farkındalık düzeyleri ile depreme karşı hazırlık durumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nicel araştırma olarak tarama (survey)  deseninde yürütülmüştür. Tarama, herhangi bir grubun çeşitli özellerini belirlemeye dair veriler toplayan çalışmalardır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören sosyal bilgiler, matematik ve fen bilgisi eğitiminde öğrenim gören 99’u (%73,3) kadın, 36’sı (%26,7) erkek olmak üzere toplam 135 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma için veri toplama aracı Genç ve Sözen (2021) tarafından geliştirilen “Deprem Bilgi Düzeyi” ölçeğinin “Deprem Bölgeleri Dağılışı Bilgisi” faktörü ve “Sürdürülebilir Deprem Farkındalığı” ölçeğinin “Deprem Hazırlık Durumu” faktörleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının deprem bölgeleri farkındalığına ilişkin bilgi düzeyleri yüksek olduğu söylenebilir. Yine öğretmen adaylarının deprem etkilerine yönelik farkındalığın yüksek olduğu söylenebilir.  Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile deprem bölgeleri bilgisi alt boyutu arasında anlamlı bir fark yoktur [t (135) = 0,376; p>.05]. Öğretmen adaylarının deprem bölgeleri farkındalık boyutu ile yaşadıkları ev/yurt kat sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır [F (2-135)= 5,85; p< ,05]. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının depreme ilişkin farkındalıklarının bulunduğu ancak bu bilginin eyleme dönüşmediği görülmüştür. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının depreme karşı eyleme dönüşecek türde etkinlikler yaptırılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the earthquake awareness levels of pre-service teachers in terms of various variables (gender, place of residence and number of floors of the house/dormitory they live in) and to reveal the relationship between earthquake zone awareness levels and earthquake preparedness levels. The study was carried out in a survey design as a quantitative research. Surveys are studies that collect data to identify various characteristics of any group. The study group of the research consisted of 99 (73.3%) females and 36 (26.7%) students studying in Social Studies, mathematics and science education at Yozgat Bozok University Faculty of Education in the 2020-2021 academic year. consists of a total of 135 teacher candidates, including male. For the study, the "Earthquake Knowledge Level" factor of the "Earthquake Knowledge Level" scale and the "Earthquake Preparedness" factors of the "Sustainable Earthquake Awareness" scale were used for the data collection tool, Genç and Sözen (2021).According to the results of the study, it can be said that the knowledge level of the pre-service teachers about the awareness of earthquake zones is high. Again, it can be said that the awareness of pre-service teachers about the effects of earthquakes is high. There is no significant difference between the gender of the pre-service teachers and the sub-dimension of knowledge of earthquake zones [t (135) = 0.376; p>.05].There is a statistically significant difference between pre-service teachers' awareness of earthquake zones and the number of floors in the house/dormitory they live in [F (2-135)= 5.85; p< .05]. According to the results of the study, it was seen that the pre-service teachers had awareness about the earthquake, but this knowledge did not turn into action. According to these results, it can be suggested that teacher candidates have activities that will turn into action against earthquakes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics