TÜRKİYE’DE YAYINLANAN VİYOLA KONULU MAKALELERE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-25 21:48:14.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Bilimleri ve Teknolojileri
Number of pages: 3588-3606
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı bugüne kadar viyola üzerine yapılan Türkçe makalelerdeki araştırmaları betimlemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemi nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan amaçsal (ölçüt örnekleme) tekniğine göre belirlenmiştir. Bu amaçla makale başlığında ve/veya anahtar sözcüklerinde “viyola” sözcüğü geçen makaleler Google Scholar üzerinden (Haziran.2021) araştırılmışve viyola ile ilgili Türkçe alanyazında yer alan 51 dokümana erişilmiştir.  Makalelerden biri viyola odaklı olmadığı için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Ölçütlere uygun olan 50 doküman örneklem kapsamına alınmıştır. İlgili makaleler araştırma konuları bağlamında incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda tümevarımsal analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre viyola ile ilgili olarak hazırlanan makalelerde en çok ele alınan tema “Viyola Eğitimi’dir”. Bu temada toplam 27 çalışma yapılmıştır. “Kitap/Makale/Tez İncelemesi” teması ikinci temadır. En çok ele alınan üçüncü tema “Konçerto Anlayışı/İncelemesi” temasıdır. Bunu 3’er makale ile “Sonat İncelemesi” ve “Repertuvar/Besteciler” temaları izlemektedir. Diğer ana temalarda 1’er makale yazılmıştır. Bu temalar; “Solo Viyola ile Hikâye Karakteri Tasviri”, “Oda Müziği” ve “Sağlık Alanında Vaka Çalışması” şeklindedir. Araştırmanın viyola ile ilgili Türkçe makalelerin hangi konular üzerinde yoğunlaştığının belirlenmesi açısından ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İncelenen makaleler liste halinde çalışmanın ekinde verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to describe and evaluate the researches in Turkish articles on the viola that have been published up to the present day. The sample of the research was determined in line with the purposeful (criterion sampling) technique, which is frequently used in qualitative research methods. For this purpose, articles with the word "viola" in the title and/or keywords were searched on Google Scholar (June 2021) and 51 documents in the Turkish literature on viola were accessed.  Since one of the articles was not focused on the viola, it was not included in the research. 50 documents that met the criteria were included in the sample. Related articles were examined within the context of research topics and content analysis was performed. In this context, inductive analysis was carried out. According to the results of the research, the theme which was discussed the most in the articles about the viola is about “Viola Education”. A total of 27 studies were conducted on this theme. The theme related to “Book/Article/Thesis Review” is the second most conducted one. The third theme that was conducted most is “Concerto Understanding/Examination”. This is followed by the themes “Sonata Analysis” and “Repertory/Composers” with 3 articles each. An article was written on each of the other main themes. These are “Story Character Description with Solo Viola”, “Chamber Music” and “Case Study in the Field of Health”. It is thought that the research will contribute to the relevant literature in terms of determining the topics on which Turkish articles about the viola focus. The reviewed articles are listed in the appendix of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics