TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB’İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-09 14:52:52.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 4577-4602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Maarif Vakfı tarafından 2019 yılında yayımlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı’ndaki A1, B1 ve C1 düzeyindeki kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyeleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma materyalini 2019 yılında yayımlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde Webb’in Bilgi Derinliği ile ilgili alanyazın taraması yapılarak tematik çerçeve oluşturulmuş ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan A1, B1 ve C1 düzeylerine ait dil becerileri kazanımları listeler halinde çıkarımış ve her bir kazanım, Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine uygun bir veya birden fazla seviye ile kodlanmıştır. Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerinde düzey bazında en fazla bilgi seviyesinin seviye 2 ’de (%48) toplandığı, bu bilgi seviyesini seviye 1 (%42) ve seviye 3’ün (%10) takip ettiği görülmektedir. En üst basamak olan seviye 4’ün ise kazanımlarda yer almadığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, kazanımların genellikle 2. seviyede yani yetenekler ve kavramlar kısmında yığıldığını göstermektedir. Bunun yanında 3. seviyeki stratejik düşünmeye yönelik kazanımların %10 dağılım gösterdiği ve 4. seviyedeki geniş̧ düşünmeye dönük kazanımların ise programda hiç yer almadığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle programda üst düzey düşünme becerilerine çok fazla yer verilmediği söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to evaluate the achievements at A1, B1 and C1 levels in the Turkish as a Foreign Language Curriculum published by the Maarif Foundation in 2019 in terms of Webb's Depth of Knowledge Levels. The study was carried out according to the qualitative research method and in this context, the document analysis method was used. The study material of the research consists of the Turkish as a Foreign Language Teaching Program published in 2019. The obtained data were analyzed by means of descriptive analysis. During the research process, a thematic framework was created by scanning the literature on Webb's Depth of Knowledge, and language skills acquisitions belonging to A1, B1 and C1 levels in the Turkish as a Foreign Language Curriculum were listed and each acquisition was compared to Webb's Depth of Knowledge Levels. Coded with one or more appropriate levels. In Webb's Depth of Knowledge Levels, it is seen that the highest level of knowledge is gathered at level 2 (48%), followed by level 1 (42%) and level 3 (10%). It is seen that the highest level, level 4, is not included in the gains. The findings show that the gains are generally stacked at the 2nd level, namely in the skills and concepts section. In addition, it is seen that the achievements for strategic thinking at the 3rd level are 10% distributed and the achievements for broad thinking at the 4th level are not included in the program at all. Based on these findings, it can be said that high-level thinking skills are not given much place in the program.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics