ORTA ÇAĞ AVRUPA’SINDA HASTANELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE ÜSTLENDİKLERİ GÖREVLER

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 23:17:24.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 89-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde insan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan hastanelerin tarihsel kökenleri oldukça eskidir. Hristiyanlığın Avrupa’da yayılmasına ek olarak Batı Roma İmparatorluğu’nun ortadan kalkması sağlık hizmetleri ve bu bağlamda hastanelerin gelişim seyrinde ciddi bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle pozitif bilimlerin etkisinin azaldığı dönemlerde din adamları ve mabetler sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde başat rol oynamaya başlamıştır ki neticede ortaya çıkan pratikler söz konusu kurumların gelişmesine etki etmiştir. Günümüzden farklı olarak daha ziyade alt gelir gruplarına dâhil olan kişilerin istifade ettiği bu kurumlarda 11. yüzyılla birlikte önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. Haçlı Seferleri ve Avrupa’nın dâhili yapısında yaşanan değişim ve dönüşümler sağlık hizmetleri veren kurumların sayısı, büyüklükleri ve verdikleri hizmetleri etkilemiştir. İngiltere’den İtalya’ya kadar sayıları binleri geçen bu yapıların ömrü kısa süreli, verdikleri hizmetler ise oldukça kısıtlı kalmıştır. Din adamlarının gönüllülük esasına göre hizmet sundukları bu tarz kurumlarda özellikle cüzzam gibi salgın hastalıları taşıyanlar kabul edilmediği gibi aynı zamanda kadın ve erkekler farklı mekanlarda tedavi edilmekteydi. On beşinci yüzyılla birlikte bu hastanelerin verdikleri hizmetlerde genişlemeye ve daha fazla sivilleşmeye başlamışlardır. Bu makale, Orta Çağ Avrupa’sında zenginlerin maddi destekleri ve Hıristiyanlığın ahlak duvarlarıyla örülen hastanelerinin gündelik hayattaki yerini ele almaktadır.

Keywords

Abstract

The historical origins of hospitals, which have a very important place in human life today, are quite old. In addition to the spread of Christianity in Europe, the disappearance of the Western Roman Empire has been a serious turning point in the development of health services and hospitals in this context. Especially in the periods when the influence of positive sciences decreased, clergy and temples started to play a leading role in the conduct of health services, and the resulting practices affected the development of these institutions. With the 11th century, important changes began to occur in these institutions, which, unlike today, are mostly used by people from lower income groups. The Crusades and the changes and transformations in the internal structure of Europe affected the number, size and services of health care institutions. The life span of these structures, whose number exceeds thousands from England to Italy, was short-lived, and the services they provided were very limited. In such institutions, where the clergy provided services on a voluntary basis, those with epidemic diseases such as leprosy were not accepted, and at the same time, men and women were treated in different places. With the fifteenth century, the services provided by these hospitals began to expand and become more civilized. This article deals with the financial support of the rich in Medieval Europe and the place of the hospitals built by the moral walls of Christianity in daily life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics