BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-21 23:07:05.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim
Number of pages: 3982-4003
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada Basım ve Yayın Teknolojileri programı öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin cinsiyet, bölüm tercih sırası, gelir düzeyi ve üniversite türü değişkenlere göre farklılık olup olmadığının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki 2 devlet 3 vakıf üniversitesi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Programına kayıtlı öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 337 öğrenciden oluşmuştur. Veriler Akademik Motivasyon Ölçeği ile toplanmıştır. Analizlerde 0.05 anlamlılık düzeyinde cinsiyet ve üniversite türü ikili grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U; bölüm tercih sırası, mezun olunan lise türü, mezun olunan bölüm ve gelir düzeyi gibi birden fazla grup karşılaştırmaları için ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan; öğrencilerin, içsel motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu, akademik motivasyonda kendini ispat ve başarmanın orta derecede önemli bir faktör olduğu, dışsal motivasyon-düzen ve tanınma bağlamında okulun gelecekteki yaşamlarına olan olumlu katkısının ve okulun yeteri kadar mesleki bilgi ve beceri kazandırmada yetkin olmasının da önemli bir faktör olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the research is to examine whether the academic motivation levels of the students of the Printing and Publishing Technologies program differ according to the variables such as gender, department preference rank, income level, and university type. In line with this purpose, the research was carried out with the relational screening model. The population of the research consists of the students enrolled in the Vocational School Printing and Publishing Technologies Program of 2 state and 3 foundation universities in Istanbul, and the sample consists of 337 students selected by random sampling from this population. Academic Motivation Scale was used as data collection tool. In the analysis of the data, Mann-Whitney U was used for pairwise group comparisons of gender and university type at a significance level of 0.05, and Kruskal-Wallis H test for multi-group comparisons of department preference rank graduated high school type, graduated department, and income level.  From the findings obtained; it was concluded that students had high levels of internal motivation, that self-proofing and achievement in academic motivation was a moderately important factor, that the school's positive contribution to their future lives in the context of external motivation-order and recognization, and that the school was competent in gaining sufficient professional knowledge and skills were also an important factor.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics