GAZİ TÖMER “YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE” ÖĞRETİM SETİ ÖZELİNDE KÜLTÜR AKTARIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-25 08:46:16.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 3438-3459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe setini kültür aktarımı açısından inceleyen akademik çalışmaların bulgularını analiz etmek, analiz sonuçlarını bir araya getirerek değerlendirmek ve dağınık hâlde bulunan çalışmaları bir çatı altında toplamak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma, bir nitel çalışma olup, araştırmada içerik analizi yöntemlerinden biri olan meta-sentez kullanılmıştır. Çalışmada verilerin tespiti için doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Araştırma problemi kapsamında Gazi Yabancılar İçin Türkçe öğretim setinde yer alan kültürel unsurların değerlendirilmesi ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmuş ve çeşitli veri tabanlarından iki (2) bildiri tam metni, sekiz (8) makale ve dört (4) tez çalışması olmak üzere toplam on dört (14) çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. İncelenen çalışmalar, çözümleme aşamasında ele alınan konu çerçevesinde karşılaştırılmış ve gruplandırılmıştır. Her bir çalışma türüne göre tez ise T1, T2, T3, T4, makale ise M1, M2, …M8, tam metin bildiri ise B1, B2, …B7 şeklinde kodlanmış ve her bir çalışma diğerleriyle tekrar karşılaştırılmış ve bulgular, tablo hâline getirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe setini kültür aktarımı açısından inceleyen akademik çalışmalarda amaçlar, sorunlar, sonuçlar, öneriler, ele alınan seviyeler, çalışmalarda kaç farklı setin değerlendirildiğine ilişkin veriler, konu alanlarına göre ortak bir çatıda toplanmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen meta-sentezde kültür aktarımı çerçevesinde Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe öğretim setinin bazı açılardan güncellenmeye ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research, which was carried out in order to analyze the findings of academic studies examining the Gazi TÖMER Turkish Textbook for Foreigners in terms of cultural transfer, to bring together the analysis results and to gather the scattered studies under one roof, is a qualitative study and meta-synthesis, which is one of the content analysis methods, was used in the research. In the study, document analysis method was used to determine the data. Within the scope of the research problem, scientific studies were needed on the evaluation of cultural elements contained in the Gazi TÖMER Turkish Textbook for Foreigners, and a total of fourteen studies were reached, including two full text papers, eight articles and four thesis studies from various databases. The studies were determined according to the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. The examined studies were compared and grouped within the framework of the topic discussed at the analysis stage. According to each study type, the thesis was coded as T1, T2, T3, T4, the article was coded as M1, M2, ..M8, and the full-text paper was coded as B1, B2..B7, and each study was compared with the others and the findings were tabulated. As a result of the evaluations, in academic studies examining the Gazi TÖMER Turkish Textbook for Foreigners in terms of cultural transfer, the aims, problems, results, suggestions, the levels discussed, and the data on how many different sets were evaluated in the studies were gathered under a common roof according to the subject areas. Within the framework of cultural transfer in the meta-synthesis carried out within the scope of the research, it was determined that the Gazi TÖMER Turkish Textbook for Foreigners needed to be updated in some respects and suggestions were made in this direction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics