SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİREYSEL VE GRUPLA ZİHİN HARİTASI OLUŞTURMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA, KALICILIĞA VE ÖĞRENMEDEKİ DUYUŞSAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-21 23:07:48.0
Language : Türkçe
Konu : EPÖ
Number of pages: 4146-4197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrencilerin akademik başarısı, kalıcılık, derse ilişkin tutum ile motivasyonları üzerindeki etkilerini belirlemek ve uygulama sürecine ilişkin öğrenci algılarını ortaya çıkarmaktır. Karma modelde yürütülen araştırma 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki deney, bir kontrol grubu olmak üzere üç grup bulunmaktadır. Deney I (n:25) grubunda bireysel zihin haritalama, deney II (n:24) grubunda grupla zihin haritalama, kontrol grubunda (n:25) ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler başarı testi, tutum ve motivasyon ölçekleri, gözlem ve görüşme formlarıyla toplanmıştır. Nicel boyutta öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Nitel boyutta ise öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Uygulama süresince gözlemler yapılmış ve her hafta öğrencilerden düzenli olarak öğrenme günlükleri toplanmıştır. Grupla zihin haritalama geleneksel yönteme göre daha etkili bulunmuştur. Grupların kalıcılık düzeyleri arasında istatistiksel açıdan farklılık belirlenmemiştir. Deney gruplarının tutum puanları ve içsel motivasyon düzeyleri kontrol grubununkinden daha yüksek çıkmıştır. Katılımcılar, bireysel ve grupla zihin haritalamanın öğrenmede etkili, eğlenceli ve yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda zihin haritalamanın farklı ders ve konularda daha çok katılımcıyla, daha uzun süreli çalışmalarda kullanılması ve bilgisayar destekli zihin haritalamanın uygulanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims at determining the effects of using individual and group mind mapping (GMM) on students’ academic achievement, attitudes, motivation, permanence and students’ perceptions of experimental process in sixth grade Social Studies Course. The research, which was carried out according to the mixed research model, was carried out in 2010.The study included three groups. Experimental I group (n:25) used individual mind mapping, experimental II group (n:24) used group mind mapping and control group (n:25) used traditional teaching method. Mixed research method that utilizes both quantitative and qualitative research designs was used in the study. Data were collected through achievement test, attitude and motivation scales; interview and observation forms. Pretest-posttest control group experimental design was used in quantitative part. Students and teacher were interviewed and observed. Learning diaries were collected every week. Study results revealed that group mind mapping was more successful than the traditional method. No significant difference was observed among the three groups in terms of retention scores. Attitude scores and intrinsic motivation perception levels of experimental groups were higher than those of control group. Based on the study results, it is suggested that both mind mapping and computer assisted mind mapping be used in teaching different courses and subjects during longer periods covering more participants. The participants found mind mapping effective, entertaining and useful.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics