GERİDE KALANLAR SENDROMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-25 11:12:04.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 322-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Bart Hovens (2011) tarafından geliştirilmiş olan Geride Kalanlar Sendromu (GKS) Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının yapılmasıdır. Araştırmada Bursa, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya imalatı alanında faaliyet gösteren ve 2020 yılı itibariyle küçülmeye gitmiş 31 işletmede görev yapan 262 çalışandan veri toplanmıştır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapı geçerlilik analizi ve iç tutarlılık analizleri kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca Geride Kalanlar Sendromu alt boyutlarının kullanımını irdelemek amacıyla çalışanların psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyetleri arasında ilişki olup olmadığı pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin bütünü için hesaplanan güvenirlik katsayısı 0,924 olarak bulunmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model veri uyumuna ilişkin istatistiklere göre; model, yapıya genel olarak iyi uyum göstermektedir (RMSEA=.078, CFI=.95, NFI=.92, IFI=.95, SRMR= .078).  29 maddeli GKS Ölçeğine uygulanan doğrulayıcı faktör analizi AFA ile elde edilen 6 faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Bu sonuçlar; GKS Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Türkiye’de gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek geçerlilik ve güvenilirlikte olduğunu göstermektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to make the Turkish adaptation of the Survivor Syndrome (SS) Scale developed by Bart Hovens (2011). In the research, data were collected from 262 employees working in the field of furniture manufacturing in Bursa, İnegöl Organized Industrial Area, and working in thirty-one private enterprises that went down in size as of 2020. Exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), construct validity analysis and internal consistency analysis were used in the analysis of the data. In the study, pearson correlation analysis was used to examine whether there is a relationship between employees' psychological contract violation and their intention to leave. As a result of the reliability analysis, the reliability coefficient calculated for the whole scale was found to be 0.924. According to the statistics regarding the model data fit obtained as a result of the confirmatory factor analysis, the model shows good fit to the structure in general (RMSEA=.078, CFI=.95, NFI=.92, IFI=.95, SRMR= .078). According to the confirmatory factor analysis result of the Survivor Syndrome Scale, which consists of 29 items, the 6-factor structure obtained by EFA was confirmed. These results show that the Turkish version of the Survivor Syndrome Scale can be used in future studies in Turkey with validity and reliability.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics