EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN 2018 LİSANS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 23:02:53.0
Language : Türkçe
Konu : EPÖ
Number of pages: 836-872
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, eğitim fakültelerinde uygulanan 2018 lisans programlarının öğretim elemanları tarafından değerlendirme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu İnönü Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında görev yapan 63 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının görüşleri için 21 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.  Ayrıca beş adet açık uçlu yarı yapılandırılmış soru ile görüşleri alınmıştır. Anket soruları 5’li likert tipine göre hazırlanmış olarak derecelendirilmiştir. Anket sorularına verilen cevapların frekans ve % değerleri bulunmuş; açık uçlu sorularda ise içerik analizi yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının 2018 lisans programında yer alan derslerin dönemlerinin değiştirilmemesinin ve meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin ulusal kredileri birleştirilerek fakülteler arasında standartlık sağlamasının programın olumlu yönlerinden olduğu görüşündedir. Programda özellikle uygulama ders saatlerinin ve alan eğitimi derslerinin yetersiz ve programın teori ağırlıklı olması yönünde eleştirilerde bulunulduğu da görülmüştür. Öğretim elemanları bazı derslerin meslek bilgisi ve alan eğitimi kategorisine alınması gerektiği görüşündedir. Ayrıca öğretim elemanlarının 2018 lisans programının uygulamada kalması yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. 

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the 2018 undergraduate programs implemented in education faculties based on the views of the instructors. In this research in which mixed method was used, the study group consists of 63 instructors working in Inonu University, Adıyaman University, Dicle University and Fırat University Education Faculty Classroom Teaching, Science Teaching, Mathematics Teaching and Turkish Language Teaching programs. A questionnaire consisting of 21 questions was used for the opinions of the lecturers. In addition, their opinions were taken through five open-ended semi-structured questions. Questionnaire items were prepared with 5-point Likert scale. The frequency and percentage values ​​of the answers given to the survey questions were found; content analysis approach was adopted in open-ended questions. As a result of the research, the faculty members are of the opinion that the periods of the courses in the 2018 undergraduate program are different from those of the previous program and that the standardization of national credits of pedagogical and general culture courses and the harmonization between faculties in the country are among the positive aspects of the program. It has also been observed that criticism has been made in the program, especially that the practical course hours and subject matter courses are insufficient and the program is theory-based. Instructors are of the opinion that some courses should be included in the category of pedagogical knowledge and subject matter education. In addition, it was observed that the instructors expressed their views that the 2018 undergraduate program should remain in practice.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics