SPOR ÜRÜNLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: SPORCU ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:56:43.0
Language : Türkçe
Konu : SPOR BİLİMLERİ
Number of pages: 4055-4067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojideki gelişmişlik faktörü üretimin artmasına etken olduğu gibi tüketicilerin yerli ürünlere olan ilgisini de azaltmıştır. Bu durum da yerli işletmelerin küresel pazarla mücadele edebilme zorunluluğunu doğurmuştur. Bu zorunluluğun sonucunda da etnosentrizm ve tüketici etnosentrizm kavramları ortaya çıkmıştır. Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin yerli ürünleri tercih ederek yabancı ürünleri reddetme eğilimi şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu nedenden dolayı çalışmamızda spor ürünlerini kullanan sporcu öğrencilerin etnosentrik eğilim düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi öğrencileri örneklemini ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 385 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 17 madde ve tek alt boyuttan oluşan Spor Ürünlerine Yönelik Etnosentrik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Covid-19 pandemisi şartlarından dolayı yüz yüze eğitim yapılmadığından öğrenci gurubuna ölçek online olarak sunulmuş ve gönüllülük esas alınmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin etnosentrik eğilimlerinin düşük olduğu anlaşılmıştır. Bu öğrencilerin yerli ürünler yerine yıllardır tüketici pazarında yer edinmiş ünlü, yabancı menşeili markaları tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Technological development factor not only contributed to the increase in production, but also decreased the interest of consumers in domestic products. This situation has led to the necessity of domestic enterprises to struggle with the global market. As a result of this necessity, the concepts of ethnocentrism and consumer ethnocentrism have emerged. Consumer ethnocentrism can be defined as the tendency of consumers to prefer domestic products and reject foreign products. For this reason, in our study, it was aimed to determine the ethnocentric tendency levels of athlete students who use sports products. The population of the research is Adıyaman University students, and the sample is Physical Education and Sports Highschool students. A total of 385 students participated in the research. Ethnocentric Tendency Scale for Sports Products, consisting of 17 items and a single sub-dimension, was used as a data collection tool in the study. Since there was no face-to-face education due to the conditions of the Covid-19 pandemic, the scale was presented to the student group online and was based on volunteerism. As a result, it was understood that the ethnocentric tendencies of the students participating in the research were low. It has been determined that these students prefer famous, foreign brands that have been in the consumer market for years instead of domestic products.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics