THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL IN THE NEW PUBLIC MANAGAMENT PARADIGM: AN EVALUATION ON DUALIST ADMINISTRATIVE STRUCTURES OF CITY HOSPITALS

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 14:01:45.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Number of pages: 3845-3866
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllardan itibaren küresel bazda kendini hissettiren ve yeni kamu işletmeciliğinin temelini oluşturan gelişmeler, bazı kamu hizmetlerinin özel sektörün işletme tekniğinden ve finans kaynaklarından yararlanılarak yerine getirilmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle piyasa temelli anlayışın getirisi olarak kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması adına bazı kamu-özel ortaklık modelleri ortaya çıkmıştır. 1990’ların başında başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sağlık sektöründe uygulanan kamu-özel ortaklık modeli, 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Akabinde kamu-özel işbirliğini net çizgilerle belirleyen 2013 tarihli ve 6428 sayılı “Kamu-Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Bu kanun kapsamında hayata geçirilmesi planlanan şehir hastaneleri projelerinde 2021 yılı sonuna kadar 18 hastanenin yapımının özel sektör tarafından tamamlanması ve Sağlık Bakanlığına teslim edilmesi öngörülmektedir. Sağlık hizmet sunumunda yeni olan bu sistem, çekirdek sağlık hizmetlerinin kamu sektörü diğer destek hizmetlerinin ise yüklenici firma tarafından yerine getirilmesini sağlayan çift başlı örgütsel ve yönetsel yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada yetki ve sorumluluk dengeleri açısından yeni bir durum ihtiva eden şehir hastanelerinin yönetsel yapıları analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

After the Second World War, the understanding of the welfare state, which prevailed in meeting the demands and expectations of the citizens, led to the excessive growth of the public sector over time. These developments, which have made themselves felt on a global basis since the 1980s and formed the basis of new public management, have enabled some public services to be performed by benefiting from the business technique and financial resources of the private sector. Thus, some public-private partnership models have emerged in order to provide public services effectively and efficiently as a result of a market-based approach. The public-private partnership model, which was applied in the health sector in many European countries, especially in the UK, in the early 1990s, started to be implemented in our country within the scope of the health transformation program that started in 2003. Subsequently, the Law No. 6428 of 2013, which defines the public-private cooperation in clearer lines, "Building, Renovation and Service by Public-Private Partnership Model, and Amending Certain Decree Laws" was adopted. In the city hospitals projects planned to be implemented within the scope of this law, it is foreseen that the construction of 18 hospitals will be completed by the private sector and delivered to the Ministry of Health by the end of 2021. However, this system, which is new in health service delivery, has a double-headed organizational and managerial structure that ensures that core health services are provided by the public sector and other support services by the contractor firm. Therefore, in this study, the administrative structures of city hospitals, which contain a new situation in terms of authority and responsibility balances, are analyzed and solutions are offered for possible problems.

Keywords


 • Akdağ, R. (2011). Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi (Özet Kitap). Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 • Akdağ, R. (2012). Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011). https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/SDP turk.pdf, Access date: 08.12.2020

 • Boz, S.S. (2013). Kamu özel işbirliği (PPP) Modeli. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.

 • ESAM (2017). Sağlık Politikaları ve Şehir Hastaneleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi. http://www.esam.org.tr/pdfler/Raporlar/Sa%C4%9Fl%C4% B1k%20Politikalar%C4%B1%20ve%20%C5%9Eehir%20Hastaneleri% 20Sonu%C3%A7%20Bildirgesi.pdf, Access date: 08.12.2020

 • Eryılmaz, B. (2011). Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar. Okutman Yayıncılık.

 • European PPP Expertise Centre (EPEC). (2012). UK (England) - PPP Units and Related Institutional Framework, Jule 2012, ss.1-41, https://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_england_ppp_unit_and_ related_institutional_framework_en.pdf, Access date: 08.12.2020

 • Gökkaya D., Eroymak, S. & İzgüden, D. (2018). Kamu özel ortakliği bağlaminda şehir hastanelerinin değerlendirilmesi. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(19), 2235-2243.

 • Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69, 3-19.

 • Joyner, K. (2007). Dynamics evolution in public-private partnerships, the role of key actors in managing multiple stakeholders. Managerial Law, 49(5/6), 205-217.

 • Kalkınma Bakanlığı (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Sağlık hizmet kalitesi ve mali sürdürülebilirlik özel ihtisas komisyonu raporu.

 • Karahanoğulları, O. (2011). Eksik İmtiyaz (Kamu-Özel Ortaklığı). Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, 128- 163.

 • Keskin, S., (2011). Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Kamu Özel Ortaklığı Modeli (Aydın Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kurun, İ. (2017). Yeni kamu işletmeciliği yaklaşiminin kamu hizmetlerine etkisi: Belediyeler örneği. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(16), 85-106.

 • Mariateresa T., Andrea C. & Michèle, M. (2013). Public-Private Partnerships in the Health Care Sector: A systematic review of the literature. Public Management Review, 1-26, http://dx.doi.org.10.1080/14719037.2013.

 • Osborne, D. & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading.

 • Ömürgönülşen, U. (1998). The emergence of a new approach to the public sector: The new public management. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, LII(1-4), 517-565.

 • Sezgili, K. (2019). Kurumsal politik davranış: İşletme, devlet ve piyasa ilişkileri ekseninde eleştirel bir inceleme. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Merkezi, 13(19), 2804-2826.

 • Strateji Bütçe Başkanlığı (SBB) (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).

 • SB KÖODB (2021). Şehir Hastanelerimiz, https://khgmsehirhastaneleridb. saglik.gov.tr/TR-43796/sehir-hastanelerimiz.html, Access date: 20.10.

 • Sözer, A.N. (2014). Sağlıkta yeniden yapilanmanin (özelleştirmenin) devami olarak şehir hastaneleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 2013, 215-253.

 • Tarazona, M.C., Collado, A.C. & Consuelo, D.V. (2016). A cost and performance comparison of Public Private Partnership and public hospitals in Spain, Health Economics Review, 6:17, 1-7.

 • Torchia, M., Calabrò, A. & Morner, M. (2013). Public–Private Partnerships in Management Review, 1-26. http://dx.doi.org.10.1080/14719037.2013.

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SSB) (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).

 • Uysal, Y. (2019). Kamu-özel işbirliği (Yap-Kirala-Devret) modeli ve şehir hastanelerinin sağlik hizmetlerindeki değişim ve dönüşüm üzerine etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(3), 877-898.

 • Uysal, Y. (2020). İngiltere kamu-özel işbirliği modelinin türkiye’deki şehir hastaneleri uygulamalari üzerine etkileri: Politika transferi bağlaminda bir analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 935-960.

 • Yavuz, H. B. (2018). The economic function of the State. Journal of Tourism and Regional Development, (9), 19-128. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics