YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KÜLTÜR AKTARIMI İLE İLGİLİ YAPILAN İNCELEMELERE YÖNELİK BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:38:57.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 4219-4246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde sıklıkla kullanılan öğretim setlerinden biri olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarını kültür aktarımı açısından inceleyen akademik çalışmaların bulgularını tespit ederek değerlendirmek ve dağınık hâlde bulunan çalışmaları bir çatı altında toplamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan meta-sentez yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin tespiti aşamasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Anahtar sözcükler yardımıyla yapılan alan yazın taramasında, çeşitli veri tabanlarından yararlanarak on dört (14) tez, on dört (14) makale ve bir (1) bildiri tam metni olmak üzere toplam yirmi dokuz (29) çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Belirlenen çalışmalar çözümleme aşamasında içerik analizine tabii tutularak çalışma türlerine göre kodlanmıştır. Buna göre; tez çalışmaları için T1, T2, T3…, makaleler için M1, M2, M3…, bildiriler için B1, B2, B3…kod sistemi uygulanmıştır. Bu bağlamda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarını kültür aktarımı boyutunda inceleyen çalışmaların amaçları, sorunları, sonuçları, önerileri, ele alınan seviyeleri, çalışmalarda kaç farklı setin değerlendirildiği tablo ve grafikler yardımıyla konu alanları dikkate alınarak ortak bir çatı altında toplanmıştır. Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarını kültür aktarımı boyutunda farklı açılardan inceleyen birçok çalışmanın olduğu ve bu çalışmalarda ders kitaplarıyla ilgili bazı sorunlar ve eksiklikler gözlemlendiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarını kültür aktarımı açısından inceleyen çalışmaların bulgularından hareketle mevcut durum ortaya konularak ders kitaplarında güncellenmesi gereken yerler ile ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Meta-synthesis method, which is a qualitative research method, was used in this study, which was carried out in order to identify and evaluate the findings of academic studies examining Turkish textbooks for New Hittite Foreigners, which is one of the teaching sets frequently used in Turkish teaching to foreigners, and to collect scattered studies under one roof. In the process of determining the data, the document examination technique was used. In the literature search made with the help of keywords, a total of twenty-nine (29) studies were obtained using various databases, including fourteen (14) theses, fourteen (14) articles and one (1) full text of the paper. Studies are determined from purposeful sampling methods according to criteria sampling method. The specified studies are encoded according to the types of studies by subjecting them to content analysis during the analysis phase. Accordingly. T1, T2, T3...for thesis studies, M1, M2, M3... for articles, B1, B2, B3 for papers... code system has been implemented. In this context, objectives of studies examining Turkish textbooks for New Hittite Foreigners in the dimension of cultural transfer, problems, results, proposals, levels discussed, tables and graphs in which many different sets were evaluated in the studies were collected under a common roof. According to the results of the examinations, it was determined that there were many studies that examined Turkish textbooks for New Hittite Foreigners from different angles in terms of cultural transfer and that some problems and deficiencies related to textbooks were observed in these studies. Accordingly, based on the findings of the studies examining Turkish textbooks for New Hittite Foreigners in terms of cultural transfer, the current situation was presented and various suggestions were presented about the places that should be updated in the textbooks.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics