TÜRK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-27 15:03:53.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4432-4456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türk kültürü bağlamında öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörler ortaya konulmuştur. Keşfedici sıralı karma modelde desenlenen bu araştırmanın ilk kısmı nitel, ikinci kısmı ise niceldir. Çalışmanın ilk kısmı olan nitel kısmı, temellendirilmiş kuram çalışmasıdır. Bu kısım için, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, teorik örnekleme yöntemi ile 77 öğretmen ve 48 okul müdüründen oluşan bir çalışma grubundan, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle, açık, eksenel ve seçici kodlama aşamalarından geçirilmiştir. Nitel kısmın seçici kodlama aşaması, çalışmanın nicel kısmı olan ölçek geliştirme aşaması ile birlikte yürütülmüştür. Türk kültürü bağlamında öğretmenlerin iş doyumunu belirleyen faktörler bu kısımda ortaya konmuştur. Çalışmanın nicel kısmında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Elazığ il merkezinde görev yapan 501 öğretmenden veri toplanarak, çalışma kapsamında geliştirilen Türk Kültürüne Yönelik Öğretmen İş Doyumu Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmada, Türk kültürü bağlamında, öğretmen iş doyumunun, okul yönetimi ve liderlik, öğretmenin kendini gerçekleştirmesi, öğrencilerle/velilerle ilişkiler ve mesai arkadaşlarıyla ilişkiler olmak üzere dört ana kaynağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, öğretmenlerin iş doyumunun sağlanması için ise, öğretmen iş doyumunun dört ana kaynağının da sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında, Türk kültürüne özgü ve Türkiye’de yaşayan insanların sorunlarını önceleyen çalışmaların yapılıp, bu çalışmaların sonuçlarına göre anlayışlar geliştirilmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the factors that affect teachers' job satisfaction in the context of Turkish culture are revealed. The first part of this research, which was designed in the exploratory sequential mixed model, is qualitative and the second part is quantitative. The qualitative part, which is the first part of the study, is the grounded theory study. For this part, data were collected through a semi-structured interview form from a study group consisting of 77 teachers and 48 school principals, using the theoretical sampling method, in the 2018-2019 academic year. The collected data were passed through the open, axial and selective coding stages with the content analysis method. The selective coding phase of the qualitative part was carried out together with the scale development phase, which was the quantitative part of the study. The factors that determine teachers' job satisfaction in the context of Turkish culture are presented in this section. In the quantitative part of the study, data were collected from 501 teachers working in the city center of Elazig in the 2020-2021 academic year, and the validity and reliability studies of the Teacher Job Satisfaction Scale for Turkish Culture, which was developed within the scope of the study, were carried out. In the study, it was concluded that in the context of Turkish culture, teacher job satisfaction has four main sources: school management and leadership, teacher self-actualization, relations with students/parents, and relations with colleagues. According to the results of the study, it was emphasized that all four main sources of teacher job satisfaction should be provided in order to ensure teachers' job satisfaction. In the light of the results obtained in the research, it is suggested that studies that are specific to Turkish culture and that prioritize the problems of people living in Turkey should be conducted and understandings should be developed according to the results of these studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics