CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİMİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-25 00:26:29.0
Language : Türkçe
Konu : EBELİK
Number of pages: 732-747
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada cinsel gelişim ve cinsel eğitimi konu alan çalışmaların lisansüstü tezlerde ne şekilde ele alındığını başka bir ifade ile konu eğilimlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada cinsel gelişim ve cinsel eğitimi konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimler tematik olarak incelenmiştir. Araştırmada betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaları YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde erişim izni olan cinsel gelişim ve cinsel eğitim içerikli 15.08.2021 tarihine kadar yayınlanan 32 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında belirlenen 32 lisansüstü tez araştırmacılar tarafından hazırlanan “Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitimi Konu Alan Çalışmaları Analiz Formu” aracılığı ile değerlendirilmiş ve betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada cinsel gelişim ve cinsel eğitimi konu alan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi, yöntem bakımından nicel, model/desen bakımından tarama modelinde olduğu,  yayınlanma sıklığının 2015 yılından sonra arttığı, çalışmaların daha çok Eğitim ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yayınlandığı belirlenmiştir. Araştırmada cinsel gelişim ve cinsel eğitimi konu alan lisansüstü tezlerde eğilimin cinsel gelişime yönelik olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The research, it is aimed to determine how the studies on sexual development and sexual education are handled in postgraduate theses, in other words, what the subject tendencies are. In addition, the trends in postgraduate theses on sexual development and sexual education were examined thematically in the research. Descriptive content analysis method was used in the research. The studies included in the research consist of 32 postgraduate theses published until 15.08.2021, with the content of sexual development and sexual education, which are allowed to be accessed in YÖK National Thesis Center. 32 postgraduate theses determined within the scope of the research were evaluated through the "Sexual Development and Sex Education Subject Field Studies Analysis Form" prepared by the researchers and analyzed by descriptive analysis and content analysis method. In the research, it has been determined that the majority of the postgraduate theses on sexual development and sexual education are master thesis, quantitative in terms of method, scanning model in terms of model/pattern, the frequency of publication has increased after 2015, and the studies are mostly published within the Institute of Education and Social Sciences. In the research, it was determined that the tendency in the postgraduate theses on sexual development and sexual education was towards sexual development.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics