YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 22:59:14.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 263-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde dil becerilerinin dengeli, bütüncül ve etkili bir biçimde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak etkinlikler sayesinde olur. Çünkü etkinlikler beceri odaklı ve belirli amaçlar, kazanımlar doğrultusunda uygulanır. Bu amaç ve kazanımların açık bir biçimde yazılmış hâlini, Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ilköğretim programı olan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanarak Türkiye Maarif Vakfı tarafından yayımlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’nda bulmak olanaklıdır. Program, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin eylem odaklı yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Hem çağın gerektirdiği modern yaklaşımlarla hazırlandığı hem de amaç ve kazanımları barındırdığı düşüncesiyle çalışmanın temelini oluşturmuştur. Çalışmanın amacı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’ndaki kazanımlar temel alınarak yabancı/ikinci dil öğrenicilerinin dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik önerilerinin hazırlanmasıdır. Nitel olan bu çalışmada program, doküman incelemesi tekniğiyle incelenmiştir. Programdaki kazanımlardan her bir dil becerisine yönelik 3’er kazanım toplamda 12 kazanım seçilmiştir. Seçilen kazanımlara uygun olarak A2, B1 ve B2 düzeylerinde 12 etkinlik önerisi hazırlanmıştır. Etkinlik önerilerinin, dil becerilerinin bütüncül, dengeli ve etkili bir biçimde geliştirilebilmesi için beceri odaklı olmasına ve çağın getirdiği yeniliklere uygun, özgün ve yaratıcılığı geliştiren; öğrenicilerin analiz ve sentez yapabilmelerine olanak tanıyan etkinlikler olmasına özen gösterilmiştir. Farklı zekâ çeşitleri göz önünde bulundurularak birden fazla duyuya hitap edebilen, görsel ve işitsel araçların etkin kullanımını sağlayan nitelikte etkinlikler önerilmiştir. Etkinlik önerileri öğrenicilerin hedef dilde iletişim kurabilmesi amacıyla iletişimsel dil öğretim yöntemi doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrenicilerin metin türlerinin düzenlenme biçimlerinin ve dilsel özelliklerinin farkında olmaları, dil becerilerini başarıyla kullanabilmelerinde kolaylaştırıcı bir etken olduğu düşüncesiyle etkinliklerde masal, hikâye, şiir gibi yazınsal türlerden alıntılar sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In teaching Turkish to foreigners, language skills need to be developed in a balanced, holistic and effective way. This is only possible through activities, because the activities are skill-oriented and applied in line with certain goals and achievements. It is possible to find the clearly written version of these aims and achievements in the Curriculum of Teaching Turkish as a Foreign Language, which is the first curriculum in the field of teaching Turkish to foreigners, approved by the Board of Education, and published by the Turkish Maarif Foundation. The aim of the study is to prepare activity suggestions to improve the language skills of foreign/second language learners based on the achievements in the Curriculum of Teaching Turkish as a Foreign Language. In this study, the program, which is qualitative, was examined with the document analysis technique.  Three achievements each and 12 achievements in total out of the achievements in the program were selected. 12 activity suggestions at A2, B1 and B2 levels were prepared in accordance with the selected outcomes. It was paid attention that activity suggestions should be skill-oriented in order to develop language skills in a holistic, balanced and effective way. Considering different types of intelligence, activities that appeal to more than one sense and enable the effective use of visual and auditory tools have been suggested. The activity suggestions were prepared in line with the communicative language teaching method in order for the learners to communicate in the target language. Quotations from literary genres such as fairy tales, stories, and poems were presented in the activities, with the thought that learners’ awareness of the way in which text types are arranged and their linguistic characteristics, and that this is a facilitating factor in successfully using their language skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics