BORSA-İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN NET YABANCI ALIMLARININ BIST100 VE DÖVİZ KURU ÜZERİNE SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLER

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-25 07:57:35.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 542-575
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada genelde net yabancı sermaye yatırımlarının ve özelde de borsaya gelen net yatırımların etkileri inceleme konusu yapılmıştır. Yabancı yatırımın tasarruf düzeyi düşük olan Türkiye gibi ekonomilerde yatırımları ve dolayısıyla istihdam ve gelir artışlarını olumlulaştırdığı bilinmektedir. Bu durumun borsa özelinde etkileri de net yatırımların pozitif bakiye vermesi halinde borsayı yükseltici etkiler yaratarak yerli yatırımcı için de özendirici fonksiyon gösterebilmekte ve dolayısıyla özelde borsa ve genelde ise ülke ekonomisinde olumlu sinyaller yakalatarak göstergelerde iyimserliği beslemektedir. Bu bağlamda çalışmada yapısal kırılmalı testler yardımıyla net yabancı sermaye yatırımları ve borsa ilişkileri ele alınmış ve kontrol değişken olarak da kur sepeti eklenmiştir. Ekonometrik tahminlerde son dönemde yaygın olarak yöntemler kullanılmış ve elde edilen sonuçlarda borsaya yönelik yabancı sermaye hareketlerinin borsa ve döviz kurları üzerinde kısa dönemli etkilerinin daha fazla olduğu, borsanın yükseldiği dönemlerde daha fazla yabancı yatırımcı geldiği (yani yabancı yatırımcıların Getiri Peşinde Koşma stratejisi izledikleri) belirlenmiştir. Bu çalışmada net yabancı sermaye alımlarının (NYSA) BIST100 ve döviz kurlarına (DKUR) etkileri yapısal kırılmalı testler ve FMOL, DOLS ve CCR yöntemleriyle incelenmiştir. Bulgulara göre; NYSA BIST100’ü kısa dönemde artırmaktadır. DKUR ve BIST100 uzun dönemde karşılıklı pozitif etkileşim içindedir. BIST100 DKUR’u kısa dönemde negatif etkilemektedir. Seriler arasındaki saklı ilişkileri Bootstrap Nedensellik Testiyle araştırılmış, NYSA ve BIST100’den DKUR’a doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Simetrik nedensellik testinde; ile  arasında ve  ile  arasında karşılıklı nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Asimetrik nedensellik testinde;  ile  arasında karşılıklı,  den  ya doğru,   dan  ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In the study, the effects of net foreign capital investments in general and net investments in the stock market in particular have been examined. It is known that foreign investment improves investments and thus employment and income increases in economies such as Turkey, where the savings level is low. The specific effects of this situation on the stock market can also act as an incentive for domestic investors by creating positive effects on the stock market if net investments give a positive balance. In this context, net foreign capital investments and stock market relations were discussed with the help of structural break tests and a currency basket was added as a control variable. Methods have been widely used in econometric estimations recently, and it has been determined that foreign capital movements towards the stock market have more short-term effects on the stock market and exchange rates, more foreign investors come during the periods when the stock market rises (that is, foreign investors follow the Return Pursuit strategy). In this study, effects of net foreign capital flows (NFCF) on BIST100 and exchange rates (EXR) were examined by unit root and cointegration tests with structural break and FMOLS, DOLS and CCR methods. According to findings; NFCF increases BIST100 in short-run. EXR and BIST100 interact positively in long-run. BIST100 negatively impacts EXR in short-run. The hidden relationships among series were investigated by Bootstrap Symmetric and Asymmetric Causality Test. One-way causality relationships from NFCF and BIST100 to EXR were determined. In symmetric causality test; mutual causality relationship was found between  and  and between  and . In asymmetric causality test; mutual causality relationships between  and , one-way causality from  to  and from  to  were determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics