ETKİNLİKLER YOLUYLA BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAZANDIRILMASI: İSTİKLAL MARŞI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-28 19:18:50.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 658-684
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaokul öğrencilerine bağımsızlık sembollerinin neler olduğunu öğretmek ve özellikle “İstiklal Marşı” mız ve İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’a farkındalık kazandırmayı sağlamak için hazırlanan etkinliklerin uygulanabilirliği ve başarısını ortaya koymayı hedefleyen bu araştırma eylem araştırması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezinde bir ortaokulda 5. Sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Bil-İste-Öğren (BİÖ) stratejisine yönelik çalışma kağıtları, hazırlanan etkinliklere yönelik çalışma yaprakları, etkinlik temelli öğrenme sürecinin öğrencilerin bireysel öğrenmelerine sağladığı kazanımların anlaşılabilmesi için etkinlik süreci değerlendirme formu ve kavramların öğretilmesinde etkinliklerin başarısını tespit etmek amacıyla verilen performans görevini (gazete hazırlama) değerlendirme formlarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, etkinlik temelli öğretimin sonucunda öğrencilerin çoğunlukla kavram ve bilgileri doğru öğrendiği, öğrendiklerini yaratıcı bir şekilde, farklı bir bilgiye ve beceriye dönüştürebildiklerini, dolayısıyla etkinlik temelli öğretimin kavram öğretiminde etkili olduğu, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik ilgilerini artırdığı ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirdiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research, which aims to reveal the feasibility and success of the activities prepared to teach secondary school students what the symbols of independence are and to raise awareness about our National Anthem and the author of our National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, was designed in an action research pattern. The participants of the research consist of 20 5th grade students studying in a secondary school in the city center of Tokat in the 2021-2022 academic year.The data in the study were collected as follows; working papers for the Know-Ask-Learn (KAL) strategy, worksheets for the prepared activities; activity process evaluation form in order to understand the achievements of the activity-based learning process for the individual learning of the students; and evaluation forms for the performance task (preparing newspaper) given to determine the success of the activities in teaching the concepts. Content analysis was used in the evaluation of the data. In the light of the findings obtained from the research, the following can be said; as a result of activity-based teaching, students mostly learn concepts and information correctly, they can transform what they have learned into a different knowledge and skill in a creative way, therefore, activity-based teaching is effective in concept teaching, increases students' interest in social studies course and realizes effective learning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics