AN AUXILIARY SUGGESTION TO REALIZATION OF RURAL DEVELOPMENT IN AĞIN DISTRICT: RURAL TOURISM

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-14 09:25:42.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 162-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ağın, turizmin ve rekreasyonel faaliyetlerin gelişmediği bir yerleşmedir. Oysa turizme ve rekreasyonel faaliyetlere neden olabilecek doğal ve beşeri çekiciliklere sahiptir. Aynı zamanda yakın çevresinde bulunan benzer coğrafi şartlara sahip Arapgir, Kemaliye ve Keban gibi yerleşmeler rekreasyonel faaliyetler ve turizm açısından hareketlidir. Keban Baraj Gölü’nün inşası Ağın için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihe kadar nüfus artış eğilimi pozitif yöndeyken baraj inşasıyla birlikte sürekli bir azalma eğilimine girmiştir. Verimli kırsal arazilerinin, mera alanlarının önemli bir kısmını baraj inşasıyla birlikte kaybetmiştir. Keban Baraj Gölü ile birlikte yarımada özelliği kazanmıştır. Ancak su kaynakların oluşturduğu çekicilik, zengin kültürel ve tarihsel birikim turizm faaliyetlerinin gelişimine zemin hazırlayamamıştır. Bu çalışmada literatür ışığında Ağın’ın doğal ve beşeri özellikleri irdelenmiş, bu özellikler arazi gözlemleriyle detaylandırılmıştır. Araştırmanın vardığı sonuç kırsal turizmin Ağın için önemli bir fırsat olduğudur. Kırsal turizm ile birlikte çalışma sahasında nüfus kaybının gerilemesi, uzun vadede nüfus artışının gerçekleşmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşması beklenebilir. Ancak kırsal turizmin gelişmesi yerel halkın, kamu ve özel sektörün paydaşlığında gerçekleşecek planlamalarla mümkün olacaktır. Bu kapsamda yerel halkın gönüllüğünü sağlamak, kırsal turizmin yöreye kazandıracağı avantajları ortaya koymak atılacak adımların ilki olmalıdır.

Keywords

Abstract

Ağın is a settlement where tourism and recreational activities are not developed. However, it has natural and human attractions that can lead to tourism and recreational activities. At the same time, other settlements in its vicinity such as Arapgir, Kemaliye and Keban, which have similar geographical conditions, are active in terms of recreational activities and tourism. The construction of Keban Dam Lake is a turning point for Ağın. While the population growth trend was positive until that time, it entered a continuous decreasing trend with the construction of the dam. The area lost a significant part of its fertile rural lands and pasture areas with the construction of the dam. With the construction of Keban Dam Lake, the area gained the feature of a peninsula. However, the attraction created by water resources, rich cultural and historical background could not do the groundwork for development of tourism activities. In this study, the natural and human properties of Ağın were examined in the light of the literature, and these features were detailed with field observations. The study concluded that rural tourism is an important opportunity for Ağın. It is expected that thanks to rural tourism, population loss would decline in the study area while population growth would be achieved in the long run and new employment areas would be opened among the expected benefits.

Keywords


 • Ağın’a Yolculuk. (2005). Ağın Kaymakamlığı.

 • Ağın Kaymakamlığı (2021). Arşiv Kayıtları.

 • Ağın Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü (2020). Brifing Raporu.

 • Akova, İ. (2008). Turizm Araştırmaları. Çantay Yayınevi.

 • Akyol, C. (2012). Kırsal turizmde ev pansiyonculuğu modeli ve Karadeniz örneklemesi-Artvin. IJSES Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 79-83.

 • Alaeddinoğlu, F. & Rol, S. (2020). Covid-19 pandemisi ve turizm üzerindeki etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233-258.

 • Alaeddinoğlu, F. (2007). Van halkının turisti ve turizmi algılama şekli. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (1), 1-16.

 • Ataberk, E. (2020). Sürdürülebilir kırsal turizme bütüncül yaklaşım. Ege Coğrafya Dergisi, 29 (2), 229-242.

 • Aydoğmuş, G. (1992). Ak Topraklar Üzerinde bir İlçe Ağın. Kar Ofset.

 • Baykal, F. (2019). Sürdürülebilir kırsal kalkınma-kırsal turizm ilişkisi ve Salihli için değerlendirmeler. Salihli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Forumu, Salihli, Manisa.

 • Çelik, V. (2017). Ağın Yarımadası’nın (Ağın-Elazığ) Florası. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Danışmaz, H. & Demir, B. (2019). Elazığ-Ağın ilçesi Bademli Nekropolü. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 161, 67-80.

 • Demircioğlu, G. (1993). Kırsal Turizm Nedir? Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(5), 8-10.

 • Demirtaş N. (2020). Kırsal Turizm. R, Temizkan, D. Cankül, & F, Gökçe (Ed). Alternatif Turizm (Turizmin 41 Türü) içinde (201-211). Detay Yayıncılık

 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). Genel Nüfus Sayım Sonuçları 1935-2000.

 • Devlet Planlama Teşkilatı (2004). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2004).

 • Diker, O. & Deniz, T. (2017). Kars kültürel ve gastonomik kimliğinde Kaz. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(38), 189-204.

 • Doğanay, H. & Orhan, F. (2014). Şavşat’ta geleneksel köy meskenleri ve başlıca sorunları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 273-298.

 • Emekli, G., Südaş İ. & Soykan, F. (2007 Eylül). Göç, kırsal kalkınma-kırsal turizm ve Türkiye. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye.

 • İpar, M. S. & Tırıl, A. (2014). Sinop ilinin kırsal turizm potansiyeli ve geliştirilmesine yönelik öneriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 45-54.

 • İskender, C. (1994). Ağın-Arapkir Çevresinin (Elazığ Kuzeybatısı) Jeomorfolojisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karadağ, L. & Dalgın, T. (2021). Datça badem çiçeği festivalinin bölgedeki kırsal turizm gelişimine katkılarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 939-953.

 • Karakaş, E.(1996). Merkezi Fonksiyonlar Açısından Ağın-Arapkir ve Kemaliye İlçeleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Orhan, F. (2015). Baraj göllerinin alternatif ekonomik faaliyetlerde kullanımı: Borçka Baraj Gölü örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 32, 380-402.

 • Özdemir, S. (2012). Kırsal kalkınmada kırsal turizmden yararlanma olanakları: Gökçeada örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 19-21.

 • Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi

 • Özgürel, G., Alkan, Ö. & Ok, S. (2018). Datça Badem Çiçeği Festivali’nin yöre turizmine olası etkileri: Yerel esnaf üzerine bir araştırma. IJSES, 8(2),

 • Soykan, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: Kırsal turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1), 67-75.

 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya

 • Sönmez, M. E. (2012). Barajların mekân üzerindeki olumsuz etkileri ve Türkiye’den örnekler. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(1), 213-231

 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya P,. Olcay M. & Ercan, Ş.O. (2017). Turizm alanında yazılmış olan gastronomiye ilişkin tezlerin bibliyometrik profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special issue 2), 345-354.

 • Tuncer, B. & Bakırcı, M. (2021). Milas ilçesinin (Muğla) entegre kırsal turizm analizi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (44), 253-271.

                                                                                                    
 • Article Statistics