AN AUXILIARY SUGGESTION TO REALIZATION OF RURAL DEVELOPMENT IN AĞIN DISTRICT: RURAL TOURISM

Author:

Year-Number: 2022-LVI
Number of pages: 162-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ağın, turizmin ve rekreasyonel faaliyetlerin gelişmediği bir yerleşmedir. Oysa turizme ve rekreasyonel faaliyetlere neden olabilecek doğal ve beşeri çekiciliklere sahiptir. Aynı zamanda yakın çevresinde bulunan benzer coğrafi şartlara sahip Arapgir, Kemaliye ve Keban gibi yerleşmeler rekreasyonel faaliyetler ve turizm açısından hareketlidir. Keban Baraj Gölü’nün inşası Ağın için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihe kadar nüfus artış eğilimi pozitif yöndeyken baraj inşasıyla birlikte sürekli bir azalma eğilimine girmiştir. Verimli kırsal arazilerinin, mera alanlarının önemli bir kısmını baraj inşasıyla birlikte kaybetmiştir. Keban Baraj Gölü ile birlikte yarımada özelliği kazanmıştır. Ancak su kaynakların oluşturduğu çekicilik, zengin kültürel ve tarihsel birikim turizm faaliyetlerinin gelişimine zemin hazırlayamamıştır. Bu çalışmada literatür ışığında Ağın’ın doğal ve beşeri özellikleri irdelenmiş, bu özellikler arazi gözlemleriyle detaylandırılmıştır. Araştırmanın vardığı sonuç kırsal turizmin Ağın için önemli bir fırsat olduğudur. Kırsal turizm ile birlikte çalışma sahasında nüfus kaybının gerilemesi, uzun vadede nüfus artışının gerçekleşmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşması beklenebilir. Ancak kırsal turizmin gelişmesi yerel halkın, kamu ve özel sektörün paydaşlığında gerçekleşecek planlamalarla mümkün olacaktır. Bu kapsamda yerel halkın gönüllüğünü sağlamak, kırsal turizmin yöreye kazandıracağı avantajları ortaya koymak atılacak adımların ilki olmalıdır.

Keywords

Abstract

Ağın is a settlement where tourism and recreational activities are not developed. However, it has natural and human attractions that can lead to tourism and recreational activities. At the same time, other settlements in its vicinity such as Arapgir, Kemaliye and Keban, which have similar geographical conditions, are active in terms of recreational activities and tourism. The construction of Keban Dam Lake is a turning point for Ağın. While the population growth trend was positive until that time, it entered a continuous decreasing trend with the construction of the dam. The area lost a significant part of its fertile rural lands and pasture areas with the construction of the dam. With the construction of Keban Dam Lake, the area gained the feature of a peninsula. However, the attraction created by water resources, rich cultural and historical background could not do the groundwork for development of tourism activities. In this study, the natural and human properties of Ağın were examined in the light of the literature, and these features were detailed with field observations. The study concluded that rural tourism is an important opportunity for Ağın. It is expected that thanks to rural tourism, population loss would decline in the study area while population growth would be achieved in the long run and new employment areas would be opened among the expected benefits.

Keywords