ORTAOKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXV
Number of pages: 1497-1529
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yapılmıştır. Çalışmaya İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan 10 farklı devlet okulunda görevli 10 yönetici ve 15 öğretmen katılmıştır. Alan uzmanlarının görüşü alınarak hazırlanmış 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler uzaktan eğitim koşulları sebebiyle yöneticiler ile yüz yüze, öğretmenler ile yüz yüze ve telefonla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; hazırbulunuşluk aşamasında yönetici ve öğretmenlerin düzeyleri düşük bulunmuş, öğretmenlerin ihtiyaç tespit çalışmalarına yöneldiği fakat yöneticilerin böyle bir yöneliminin olmadığı görülmüştür. Özümseme aşamasında, uzaktan eğitime geçiş için önceki TV yayınlarının kolaylaştırıcı etkisi olmadığı fakat öğretmenlerin akıllı tahtada ders işleme deneyimlerinin uzaktan eğitimi içselleştirmeyi hızlandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama aşamasında ise en çok karşılaşılan problemler belirlenmiş; Canlı Ders Uygulamaları, EBA Platformu, EBA TV’ nin etkililik açısından sıralamasında en etkili uygulamanın canlı ders olduğu belirlenmiştir. Değerlendirme aşamasında, uygulayıcıların uzaktan eğitim uygulamalarına ait memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiş, karşılaşılan problemlere yönelik merkezi çözümler etkili ve başarılı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the views of secondary school administrators and teachers on distance education. The study was conducted with the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. Ten administrators and 15 teachers working in 10 different public schools in Istanbul province Bağcılar district participated in the study. Interviews were conducted with a semi-structured interview form consisting of 13 questions prepared by taking the opinions of field experts. Due to the distance education conditions, the interviews were made face to face with the administrators, face-to-face with the teachers, and over the phone. According to the results obtained, In the readiness stage, the levels of administrators and teachers were found to be low, and it was seen that teachers tended to need assessment studies. Still, administrators did not have such an orientation. In the assimilation stage, it was concluded that the previous TV broadcasts did not have a facilitating effect on the transition to distance education. Still, the teachers' experience of teaching on the smart board accelerated the internalization of distance education. During the implementation phase, the most encountered problems were determined; It has been determined that the most effective application in terms of the effectiveness of Live Lesson Applications, EBA Platform, and EBA TV is a live lesson. In the evaluation phase, it was determined that the satisfaction levels of the practitioners regarding distance education applications were high, and the central solutions for the problems encountered were found to be effective and successful.

Keywords