SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LVII
Number of pages: 1124-1151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarını incelemektir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının demografik özellikleri ve çok kültürlü kişilik özellikleri ile ilişkisi de ortaya konulmuştur. Çalışmanın katılımcıları Ankara ilinin merkez ilçelerinde görevli 407 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Çok Kültürlü Eğitim Kültürel Yeterlik Ölçeği, Çok Kültürlü Kişilik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu veri toplamada kullanılmıştır. Veri analizi neticesinde sınıf öğretmenlerinin kendilerini çok kültürlülük açısından yeterli olarak algıladıkları belirlenmiştir. Erkek sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları, kadın sınıf öğretmenlerine göre daha düşük bulunmuştur. Çalışmanın bulguları sınıf öğretmenlerinin meslekî kıdemleri arttıkça çok kültürlü farkındalık düzeylerinin azaldığını da göstermiştir. Ön lisans ve lisans öğrenimi gören sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuş, fakat lisans ve lisansüstü öğrenim gören sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Anne eğitim seviyesi yüksek olan sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının baba eğitim durumu ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. Dahası, sınıf öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları ve çok kültürlü kişilik özellikleri arasında pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda gelecek araştırmalarda ve hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme programlarında çok kültürlü eğitime yönelik öneriler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research was to examine the multicultural competence perceptions of elementary teachers. Associations between multicultural competence perceptions and demographic characteristics and multicultural personality traits of elementary teachers were also determined. The participants comprised of 407 elementary teachers working in central cities of Ankara. Multicultural Education Cultural Proficiency Scale, Multicultural Personality Scale and Personal Information Form were utilized for gathering data. Analysis of data indicated that elementary teachers perceived themselves competent with respect to multicultural education. Male teachers held lower multicultural competence perceptions than females. The results also demonstrated that elementary teachers’ perceptions of multicultural awareness decreased with an increase in their professional seniorities. Significant differences were detected in multicultural competence perceptions between the elementary teachers having pre-undergraduate and undergraduate degrees; but a non-significant difference between those having undergraduate and graduate degrees. Multicultural awareness level was found higher in elementary teachers having higher level of mother education. However, elementary teachers’ multicultural competence perceptions were not different with respect to father education level. Moreover, significant positive relationships were detected between elementary teachers’ multicultural competence perceptions and their multicultural personality traits. In the light of the findings, recommendations for future research, and preservice and in-service teacher training programs were offered to concentrate on multicultural education.   

Keywords