DİJİTAL YERLİLERDE İKİNCİ EKRAN KULLANIMI: ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 1358-1382
Year-Number: 2022-LVII

Abstract

Kullanıcıları televizyon izleme anında ikinci ekrana yönlendirme eğilimi son yıllarda artış göstermektedir. Televizyon ekranında izlenenle ilgili metinsel bilgi, interaktif oyun, video, sosyal medya içerikleri vs. tamamlayıcı içerikler yayın öncesi, yayın boyunca ve yayın sonrası izleyiciye sunulmaktadır. İzleyicinin dijital ortamlarda gezinebilmesi televizyonla olan bağını güçlendirmiş bu durum izleyiciye akışkan ve özgür bir ortam sağlamıştır. Dijitalleşen dünya ile birlikte izleyici pasif izleyiciden aktif izleyiciye ve katılımcıya dönüşmüştür. Medya yakınsaması televizyon ve diğer araçlar arasında doğrudan ve dolaylı bağlantılar kurmuş televizyonda kısıtlı zaman diliminde yayınlanan içerikler farklı araçlarla yeniden dolaşıma girmiştir. Dijital araçları geleneksel medya ile birlikte hızlı ve senkronize kullanabilen dijital yerliler aktif ve katılımcı izleyici olma bakımından dikkate değer bir izleyici grubu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı ikinci ekran uygulamalarında kullanılan dijital araçları, bireylerin ikinci ekran kullanımında tercih ettiği program türlerini ve katılımın gerçekleşme şekillerini tespit etmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde dijital yerlilerin büyük bir kısmının televizyon izleme esnasında çeşitli amaçlarla internete bağlandığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The tendency to direct users to the second screen while watching television has been increasing in recent years. Complementary content s such as textual information about what is watched on the television screen, interactive games, videos, social media content, etc., are presented to the audience before, during, and after the broadcast. The viewer's ability to navigate in digital environments has strengthened his connection with television, providing the viewer with a fluid and free environment. The digitalized world has transformed from a passive audience to an active audience and participant. Media convergence has established direct and indirect connections between television and other means, and the content broadcasted on television in a limited time has been recirculated through different means. Digital natives, who can use digital tools quickly and synchronously with traditional media, constitute a remarkable audience in terms of active and participatory audiences. This study aims to determine the digital tools used in second screen applications, the types of programs individuals prefer in second screen use, and the ways of participation. A descriptive survey method was used in the research. The research sample consists of students studying in the 1st and 2nd grades of Atatürk University, Faculty of Communication, Radio, Television, and Cinema in the 2019-2020 academic year. As a result of the study, it was concluded that most of the digital natives were connected to the internet for various purposes while watching television.

Keywords