MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ İSTATİSTİK ÖĞRENME PLATFORMU KULLANARAK GELİŞTİRDİKLERİ ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-LX
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 11:32:48.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 3033-3067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte istatistik eğitiminde kullanılabilecek yazılım, mobil uygulama ya da çevrimiçi öğrenme platformlarının sayısı ve niteliği de artmıştır. Öğreticilerin, bu öğretim teknolojilerinden nasıl yararlanacaklarını bilmeleri sınıf içi pratiğindeki kullanışlılık açısından gereklidir. Özellikle, öğrencilerin çeşitli kavram yanılgısı ve öğrenme zorluğuna sahip oldukları ortaokul matematiğindeki veri işleme öğrenme alanında derslerin, güncel öğretim teknolojileri ile bütünleşmiş etkinlikler eşliğinde yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada, matematik öğretmenlerinin çevrim içi istatistik öğrenme platformlarını kullanarak geliştirdikleri etkinlikler; amaç ve içerik bileşenleriyle birlikte öğrenme zorluklarını giderme sürecindeki kullanışlılık açısından da değerlendirilmiştir. Çevrimiçi istatistik öğretim modülüne dâhil olan 33 ortaokul matematik öğretmeni, araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Durum çalışması desenine göre yapılandırılan araştırmada, katılımcıların uygulama öncesi ve sonrasında geliştirdikleri etkinlikler, türlerine göre analiz edilmiş ve etkinliklerin ilgili alanda karşılaşılan zorlukları giderme durumları katılımcı görüşleri üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, modül uygulaması öncesinde geliştirilen etkinliklerin daha çok değerlendirme amacıyla ve bağlamsal içerikle yapılandırıldığını göstermiştir. Çevrimiçi istatistik öğretim modülü sonrasında geliştirilen etkinliklerde amaç çeşitliliğine ve disiplinlerarası içerik bütünleşmesine daha fazla önem verildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, istatistiğe yönelik olumsuz tutumları ve temsiller arası geçiş zorluklarını giderme potansiyeline sahip olan etkinliklerin, ilgili modül sonrasında daha fazla geliştirildiği gözlenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarından etkili yararlanabilmek için etkinlik geliştirme süreci ve hizmet içi eğitim içeriğiyle ilgili öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The quantity and quality of software, mobile applications and/or online learning platforms that can be used in statistics education have increased with the development of technology. It is important for instructors know how to benefit from these instructional technologies in terms of usefulness in classroom practice. Especially in the content domain of data analysis in middle school mathematics, where students have various misconceptions and difficulties, it is important that the lectures are carried out in conjunction with tasks integrated with current teaching technologies. In this study, the tasks developed by mathematics teachers using online statistics learning platforms were evaluated in terms of their usefulness in the process of solving learning difficulties, together with their purpose and content components. 33 middle school mathematics teachers, who participated in the training as part of the online statistics education module, are the research participants. In the research, which was structured according to the case study design, the tasks developed by the participants pre-and-post training were analyzed according to their types, and the potential of the tasks to reduce the difficulties encountered in the relevant field were evaluated through participant views. The research findings showed that the tasks developed pre-training process were mostly structured for evaluation purposes and with contextual type. It was determined that more importance was given to the diversity of purposes and the integration of interdisciplinary content in the post-training process. As a result of the research, it has been observed that tasks that have the potential to reduce negative attitudes towards statistics and difficulties in the transition between representations can be developed more in the post-training process. The implications were given regarding the task development process and the content of in-service training to benefit from online learning environments more effectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics