İDARİ PERSONELLERDE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVIII
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-23 23:47:38.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2087-2103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılan internet kullanımı kurumlar ve kurum çalışanları içinde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu gelişme olumlu olarak kabul edilse de işgörenlerin çalışma saatleri esnasında faal olarak yaptıkları internet kullanımının, kişilerin performansını nasıl etkileyeceği ile ilgili birtakım kaygılar oluşmuştur. Sanal kaytarma olarak tabir edilebilen bu durumun çalışan performansıyla ilişkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin sanal kaytarma davranışlarıyla iş performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, Siirt Üniversitesi’nde görev yapmakta olan idari personeller oluşturmaktadır. Araştırmada; idari personellere, sanal kaytarma ve işgören performansı ölçekleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programıyla değerlendirilmiştir. Korelasyon analizi sonucuna göre; idari personellerin sanal kaytarma davranışları ve alt boyutları ile işgören performansı arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Regresyon analizi sonuçları; sanal kaytarma ve önemli sanal kaytarma faaliyetlerinin, işgören performansını anlamlı olarak yordadığını açığa çıkarmaktadır. Bu çalışmada, elde edilen sonuçlara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The use of the Internet, which is rapidly spreading all over the world, has become an indispensable need fot both institutions and their employees. Even if this development has been accepted as positively, there have been some apprehensions about how employees’ active internet usage during their working hours will affect the performance of the individuals. It is crucial to explore the relationship of this situation, which can be called cyberloafing, with employee performance. The aim of this research is to reveal the relationship between cyberloafing behaviours and work performance of employees. This research is a descriptive study in correlational survey model. The sample of the research consists of the administrative personnel working at Siirt University. Cyberloafing and Employee Performance Scales have been implemented to the administrative staffs in the research. Acquired data SPSS statistics have been evaluated with package programme. According to correlational analysis results, there is a significant and negative relationship between cyberloafing behaviours and sub-dimensions and work performance of administrative staffs. Regression analysis results have revealed that cyberloafing and some cyberloafing activities can predict work performance of employees. In this study, In this study, suggestions have been developed for acquired results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics