EMİR TİMUR DÖNEMİNDE SEMERKAND’DA MİMARİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Author :  

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-27 10:55:01.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 834-849
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Emir Timur ile birlikte devletin başkenti statüsü kazanan Semerkand’da yapılan imar faaliyetleri konu edilmiştir. Bu doğrultuda Semerkand’da yapılan imar faaliyetleri çalışmada ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Özelliklede Emir Timur’un askeri seferleri sonrasında devletin siyasi ve kültürel merkezi olan Semerkand’da restore ve yeni inşa ettirdiği kültürel ve dini misyonu olan saraylar, camiler, medreseler, hankahlari çarşılar, meydanlar, hamamlar, hanlar ve büyük bahçeler ile birlikte kurulan yeni yerleşim merkezlerine dair faaliyetler kaynaklara yansıyan şekilde ele alınmıştır. Yapılan bu imar faaliyetlere dair çalışma sahasını teşkil eden eserlerdeki ifadeler büyük oranda irdelenmiştir. Konusu Semerkand’daki imar faaliyetlerinin kaynaklara yansıması olan bu çalışmanın amacı; ülkemizde Timurlu Devlet’i siyasi tarihine dair pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen şehirde yapılan imar faaliyetlerinin devlet üzerindeki sosyal, iktisadi ve kültürel etkileri sadece bölümler arasında dağınık verildiğinden dönemin müellif ve çağdaş kaynakların verdiği bilgiler ışığında bir bütünlük ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi doküman deseni kullanılmıştır. Çalışmada bu hususlar çerçevesinde şekillenen Semerkand’a dair de açıklayıcı bilgilere de yer verilmektedir. Bu çalışmaları bizzat sistemli ve organize bir şekilde takip ederken Emir Timur’un çabaları Semerkand’ın ihtişamlı merkezlere dönüşmesine imkân sağlamıştır. Çalışmada Timur’un pek çok noktaya düzenlediği seferler neticesinde başkentleri Semerkand’a getirdiği âlimler, zanaatkârlar, ressamlar, sanatçılar gibi pek çok önemli şahsiyetin şehrin kimlik kazanmasındaki imar faaliyetleri üzerindeki etkileri Türk-İslam şehirlerinin kentsel yapısının temel ilkeleri dikkate alınarak da değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda araştırmacılara ulaşılan sonuçlar bağlamında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study is about the reconstruction activities in Samarkand, which gained the status of the capital of the state with Emir Timur. In this direction, the zoning activities in Samarkand are discussed under separate headings in the study. Especially after Emir Timur’s military expeditions, in Samarkand, which was the political and cultural center of the state, the palaces, mosques, madrasahs, khankahs, which had a cultural and religious mission, were restored and built together with new settlement centers established together with bazaars, squares, baths, inns and large gardens. The activities related to the subject are discussed as reflected in the sources. The expressions in the works that constitute the field of study regarding these reconstruction activities have been examined to a large extent. The aim of this study, the subject of which is the reflection of the zoning activities in Samarkand on the resources; Although many studies have been carried out on the political history of the Timurid State in our country, the social, economic and cultural effects of the zoning activities in the city on the state are only scattered among the departments, to reveal a unity in the light of the information given by the author and contemporary sources of the period. Qualitative research method document design was used in the study. The study also includes explanatory information about Samarkand, which is shaped within the framework of these issues. While following these works in a systematic and organized manner, the efforts of Emir Timur enabled Samarkand to turn into magnificent centers. In the study, the effects of many important personalities such as scholars, craftsmen, painters, artists, whom Timur brought to Samarkand as a result of his expeditions to many points, on the zoning activities of the city's identity were evaluated by taking into account the basic principles of the urban structure of Turkish-Islamic cities. At the end of the study, suggestions were made to the researchers in the context of the results reached.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics