BİR MATERYAL OLARAK BELGESELLERİN TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE KATKILARI; KURAMSAL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 2038-2062
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişin bir daha yaşanma ve görülme şansının olmadığı düşünüldüğünde tarihe karşı olumlu tutum geliştirebilmek ve bilinçli vatandaş yetiştirilebilmek için öğretim yöntem ve araç çeşitliliğini arttırmak gerekmektedir. Bu açıdan görsel materyaller önemli ders araçları olarak somut olarak görünen ve algılanan şeylerin soyut kavramlara nazaran daha kolay öğrenilebilmesini sağlamaktadır. Neticede zihin gelişimi somuttan soyuta doğru bir gelişme gösterdiğinden eğitim çağındaki bireyler, derslerde kendilerine sunulan kavramlarla karşı karşıya getirilebildikleri ölçüde öğrenmeleri ve bilgiyi hatırda tutma düzeyleri artmaktadır. Bu durum görsel bir materyal olarak belgesellerin tarih öğretimine katkı sunabilecek ders araçları arasında yer almasını sağlamıştır. Öğretici filmlerin, öğretim yöntemlerinden bağlantısız olarak kullanılmaması gerektiği düşünüldüğünde, özellikle planlama yapılırken materyalin yönteme katkısının belirlenmesi ders verimliliğini arttırabilecektir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar tarih öğretiminde belgesel kullanmak için pek çok uygun yöntemin bulunduğunu fakat katkı ifade eden çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı ve eğitimcilerin buna ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Çalışma bu noktadan hareketle belgesellerin tarih öğretim strateji ve yöntemlerine sağlayabileceği katkıları; sunuş, buluş, araştırma-inceleme stratejileri ile gezi-gözlem, örnek olay, soru cevap, tartışma, tarihsel empati, gösteri ve sözlü tarih yöntemleri üzerinden ele almış, yöntem-materyal ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Considering that the past events cannot be experienced and seen again, it is necessary to increase the diversity of education methods and tools in order to develop a positive attitude towards history and to raise conscious citizens. In this respect, visual materials can be used to make the topics to be taught in a concrete way. As a result, since the human mind develops from concrete to abstract, students improve their learning and memory retention levels to the extent that they are confronted with the concepts presented to them in the lessons. This situation has made documentaries as a potential visual material to be used in the history teaching. It is stated that instructional films should not be used independently of teaching methods, and that determining their contribution to the lesson, especially while planning, will affect the efficiency of the lesson. However, studies show that there are many appropriate methods in regard to the use of documentary in history teaching, but the existing studies on teaching practices are not sufficient which should be expanded. From this point of view, the study aimed to uncover the contributions that documentaries can provide to history teaching methods such as the way of presentation, the way of invention, research-analysis, travel-observation, case study, question and answer, discussion, historical empathy, demonstration and oral history. In the research, the importance of the method-material relationship was tried to be revealed.

Keywords