THE RESTRUCTURING OF SCHOOL MANAGEMENT IN THE EFFECT OF CHANGE AND GLOBALIZATION

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1773-1798
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okulun amaçlar doğrultusunda işlevlerini yerine getirebilmesinde okul yöneticisinin sorumluluğu ve artan etkisi daha belirgin hale geldikçe, karar vericiler ve politika yapıcıların okul yöneticilerine yönelik bakış açılarında önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu nedenle küreselleşme ve değişim sürecinde okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, seçilmesi ve atanmasına ilişkin politikaların gözden geçirilmesi önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada küreselleşme ve değişimin etkisinde okul yöneticiliği seçme, yetiştirme ve atama politikalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş ve katılımcılara uygulanmıştır.  Elde edilen veriler, nitel analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden Amaçlı Örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Kartal, Maltepe ve Sultanbeyli ilçesinde görev yapan 15 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde katılımcılarla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma verilerine göre, Türkiye’de eğitim yöneticilerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanması süreçleriyle ilgili eğitim yöneticilerinin görüşleri ile oluşturulan tema ve alt temalara yer verilmiştir. Bu konuda katılımcıların en çok vurguladığı husus, eğitim yöneticiliği politikalarında yaşanan karmaşıklık ve yetersizlik olmuştur. Bulgulara göre, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda oldukça sık değişimler yaptığı ve bu durumun eğitimde karmaşa meydana getirdiği ifade edilmiştir. "Yeni yönetim anlayışı" temasında katılımcılar, eğitimde ortaya çıkan yenilikleri okul müdürlerinin takip etmeleri gerektiğini ifade etmiş ve bu yenilikleri yönetim süreçlerinde uygulamaları gerektiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Decision-makers and policymakers’ perspectives of school administrators have significant changes as the responsibility and increasing influence of the school administrator in fulfilling their functions following the school’s objectives became more evident. Therefore, it is essential to review the school administrators’ training, selection, and appointment policies in globalization and change. This study aims to review the policies of choosing, training, and assigning school administrators under the influence of globalization and change. For this purpose, a semi-structured interview form was developed and applied to the participants. The obtained data were analyzed using a qualitative analysis program. The purposeful sampling method, one of the random sampling methods, was used. The research study group consists of 15 education administrators working in Istanbul’s Kartal, Maltepe, and Sultanbeyli districts in the 2021-2022 academic year. During the data collection process, face-to-face interviews were conducted with the participants. According to the research data, the themes and sub-themes created by the opinions of the education administrators about the processes of selection, training, and appointment of education administrators in Turkey are included. The most emphasized issue by the participants in this regard was the complexity and inadequacy experienced in educational administration policies. According to the findings, it has been stated that the Ministry of National Education (MoNE) has made frequent changes in recent years, and this situation has created confusion in education. In the theme of “new management approach,” the participants stated that school principals should follow the innovations in education. It was emphasized that they should apply these innovations in the management processes.

Keywords