SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ “İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI” DERSİ VE BU DERS İÇERİĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 14:04:18.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 4176-4201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının ilkokulda alternatif eğitim uygulamalarına yönelik metaforik algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği ABD lisans öğrencisi olup bu dersi alan 35 kadın ve 20 erkekten oluşan öğrenciler ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın yürütülmesi için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek amacıyla çalışmanın amacına uygun olarak amaçlı örnekleme tekniklerinden uygun örnekleme tercih edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edildikten sonra nitel veri analiz programı olan MAXQDA ve içerik analizi ile elde edilen bulgular desenlenmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının “alternatif eğitim uygulaması” kavramına yönelik üretilmiş oldukları metaforların ve bu metaforların gerekçelerinin hepsi olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ilkokulda alternatif eğitim uygulamaları dersi kapsamında olan birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik öğretmen adaylarının üretmiş olduğu metaforların (42) çoğunluğu (31) olumlu yönde metafor üretmiş ve gerekçelerini aynı minvalde ifade etmişlerdir. Bu dersin kapsamında olan taşımalı eğitim sistemine yönelik de öğretmen adaylarının metafor algılarına bakılmış ve öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların (36) çoğunluğu olumsuz (22) olduğu tespit edilmiştir. Yine bu ders kapsamında olan yatılı bölge okullarına (YBO) yönelik aday öğretmenlerin ürettikleri metaforların (42) da çoğunluğunun olumsuz (31) olduğu sonucun varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the metaphorical perceptions of primary school teacher candidates towards alternative education practices in primary school. For this purpose, in the 2021-2022 academic year, the study was carried out with students consisting of 35 women and 20 men, who are undergraduate students of Fırat University, faculty of education, classroom teaching USA, who took this course. Phenomenology, one of the qualitative research methods, was used to conduct the study. In order to determine the sample of the research, convenient sampling was preferred among the purposeful sampling techniques in accordance with the purpose of the study. After the obtained data were analyzed with content analysis, the findings obtained with the qualitative data analysis program MAXQDA and content analysis were patterned. As a result of the study, it was determined that the metaphors produced by the teacher candidates for the concept of "alternative education practice" and the reasons for these metaphors were all positive. In addition, the majority (31) of the metaphors (31) produced by the prospective teachers for the combined classroom practice, which is within the scope of the alternative education practices course in primary school, produced metaphors in the same way and expressed their reasons in the same way. The metaphor perceptions of pre-service teachers regarding the bussed education system, which is within the scope of this course, were also examined and it was determined that the majority of the metaphors (36) produced by the pre-service teachers were negative (22). Again, it was concluded that the majority of the metaphors (42) produced by the novice teachers for the regional boarding schools (YBO) within the scope of this course were negative (31).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics