ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN BECERİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 14:03:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3774-3797
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen adaylarının öğrenciye kazandırması beklenen öğrenen becerilerini kullanma durumlarını çeşitli sosyo-demografik özellikler bakımından incelemektir. Amaca ulaşmak için nicel araştırmalar içerisinde yer alan tarama modelinden yararlanışmıştır. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 728 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler, 21. yüzyıl öğrenen becerileri kullanımlarını ölçen 5’li likert tipi ölçekle toplanmıştır. 21. yüzyıl öğrenen becerileri ölçeği bilişsel beceriler, otonom beceriler, işbirliği ve esneklik becerileri ve yenilikçilik becerileri alt boyutlarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerileri ile alt boyutlarının kullanım düzeyleri orta seviyenin üzerindedir. Ayrıca, otonom beceriler ve yenilikçilik becerilerinde erkek öğrencilerin lehine bir fark olurken, bölüm değişkenine göre de farklılaşmalar görülmektedir. Özellikle yenilikçilik becerileri aile gelir düzeyine göre farklılaşmaktadır. Anne eğitim durumuna göre bilişsel beceriler ve yenilikçilik becerilerinde, baba eğitim durumuna göre işbirliği ve esneklik becerileri ile yenilikçilik becerilerinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to examine the use of learner skills by prospective teachers in terms of various socio-demographic characteristics. In order to achieve the aim, the scanning model which are included in the quantitative researches, were used. The sample of the research consists of 728 teacher candidates studying at the Faculty of Education of Fırat University in the 2019-2020 academic year. Within the scope of the research, the data were collected with a 5-point Likert-type scale that measures the use of 21st century learner skills. The 21st century learner skills scale consists of cognitive skills, autonomous skills, cooperation and flexibility skills, and innovative skills sub-dimensions. According to the research findings, the level of use of 21st century learner skills and sub-dimensions of teacher candidates is above the medium level. In addition, while there is a difference in favor of male students in autonomous skills and innovation skills, there are also differences according to the department variable. Especially, innovation skills differ according to family income level. It was found that there was a difference in cognitive skills and innovation skills according to mother's education level, and in cooperation and flexibility skills and innovativeness skills according to father's education level.

Keywords