RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA İNSANİ DİPLOMASİ ARACI OLARAK TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜÇ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 4081-4101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Disiplinlerarası bir kavram olarak insani diplomasi, Uluslararası İlişkiler ile Halkla İlişkiler’in kesiştiği noktada yer almaktadır. Yaptırım, tehdit, muhtıra, zor kullanma, askeri güç vb. klasik/geleneksel diplomasi uygulamalarından farklı olarak insani diplomasinin temelinde sevdirme, cezbetme, kendi tarafına çekme, imaj ve algıları olumlu yönde değiştirme, itibar kazanma vb. yumuşak/ince güç uygulamaları bulunmaktadır. Ülkelerin bu tarz diplomasiye yönelmelerinde, teknolojik gelişmeler neticesinde kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması, küreselleşme ve küresel sorunlar doğal neden olarak kabul edilebilir. Ancak bu yeni diplomasi anlayışının, klasik uygulamalara göre daha az maliyetli ve daha uzun süreli olumlu etkiler bırakması da önemli bir tercih nedenidir. Bu bağlamda çalışmada, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin yürütmüş olduğu insani diplomasi uygulamalarının Türkiye ve dünya kamuoyundaki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Dolayısıyla da çalışmanın konusunu, bu savaşta Türkiye’nin insani diplomasi uygulamaları ve bu uygulamaların savaşın seyrine olan etkileri oluşturmaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı ve insani diplomasi odak alınarak literatür taraması ve doküman analizi yöntemiyle oluşturulan bu çalışmanın sonucunda, Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren bu tarz insani diplomasi uygulamalarının, savaşı sona erdirmese bile uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin imajına katkı sağlayarak algıları olumlu yönde etkilediği gibi her iki ülkeyle de ikili ilişkileri sürdürebilme adına olumlu sonuçlar doğurduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

As an interdisciplinary concept, humanitarian diplomacy is at the intersection of International Relations and Public Relations. Unlike the classical/traditional diplomacy practices of sanction, threat, memorandum, military force, etc., humanitarian diplomacy is based on the applications of soft power to endear, agitate to his side, attract, change images and perceptions in a positive way and gain reputation. The widespread use of mass media, globalization and global problems can be considered as natural reasons as a result of technological developments for countries which turn to this kind of diplomacy. However, it is also an important reason for preference that this new understanding of diplomacy has less expensive and longer-lasting positive effects compared to classical applications. In this context, the subject of the study is the practice of humanitarian diplomacy of Turkey during the Russian-Ukrainian war. The study was carried out by the literature review method focused on the Russian-Ukrainian War and humanitarian diplomacy. As a result of this study it became clear that such diplomacy practices that shape Turkey’s foreign policy contributed to the image of Turkey in the international public opinion and had positive results in terms of maintaining bilateral relations of both countries.

Keywords