OKULLARIN KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ YETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 12:05:19.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 4032-4050
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakter ve değer eğitimini gerçekleştirecek en önemli kurumlardan birinin okullar olduğu düşünüldüğünde, okulların karakter ve değer eğitimi yetkinliğinde olması beklenmektedir. Okulların bu yetkinliğinin incelenmesine yönelik yapılan bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı okulların karakter ve değer eğitimi yetkinliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda okulların karakter ve değer eğitimi yetkinliğinin cinsiyet, mesleki kıdem ve öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yeri değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ İlinde görev yapan 251 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Acat ve Aslan (2011) tarafından geliştirilen okulların karakter eğitimi yetkinliği ölçeği öğretmen formu ile toplanmıştır. Ölçek karakter eğitimiyle ilgili literatür, karakter eğitimi için ortaya konulan temel ilkeler ve Karakter Eğitimi Ortaklığı (2008) tarafından ortaya konulan Karakter Eğitimi Kalite Standartları‘ndan faydalanılarak geliştirilerek 5 alt boyut etrafında şekillendirilmiştir. Bu ölçekten elde edilen veriler SPSS 21.0 programıyla yüzde, frekans, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA testiyle, ölçeğin ve ölçeğin alt boyutlarının toplam puanları üzerinden analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin planlama ve uygulama, paydaşların katılımı, değerlendirme boyutlarında ve ölçeğin genel ortalama puanlarında cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, planlama ve uygulama, etkileşim ve ölçeğin genel ortalama puanlarının eğitim seviyesi değişkenine göre incelenmesi sonucunda da lisans mezunu öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak okulların karakter yetkinliğinin uygulama boyutunda kadın öğretmenlerin sorun yaşadığı konulara yönelik çalışmaların yapılması, okulların karakter yetkinliği çalışmalarına okulun tüm paydaşların katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması gibi öneriler getirilebilir.

Keywords

Abstract

Considering that schools are one of the most important institutions that will realize character and value education, schools are expected to have character and value education competence. This study, which was conducted to examine this competence of schools, was carried out with the screening model, one of the quantitative research approaches. The aim of the research is to examine the character and value education competence of schools. For this purpose, an answer was sought to the questions of whether the character and value education competence of the schools differ according to variables of gender, professional seniority and the place of residence of the teachers. The sample of the research consists of 251 classroom teachers working in Elazig. The data of the research were collected with the teacher form of the school's character education competency scale developed by Acat and Aslan (2011). Literature on scale character education has been developed and shaped around 5 sub-dimensions by making use of the basic principles set forth for character education and the Character Education Quality Standards set forth by the Character Education Partnership (2008). The data obtained from this scale were analysed with the SPSS 21.0 program using percentage, frequency, independent groups t-test and ANOVA test, over the total scores of the scale and its sub-dimensions. According to the results obtained as a result of the analysis, a significant difference was found in favour of male teachers in terms of the planning and implementation of the scale, participation of stakeholders, evaluation dimensions and the overall average score of the scale according to the gender variable. In addition, as a result of the analysis of planning and implementation, interaction and the overall average scores of the scale according to the education level variable, it was concluded that there was a significant difference in favour of undergraduate teachers. Based on these results, suggestions can be made such as conducting studies on the issues that female teachers have problems with in the implementation dimension of the character competence of the schools, and working on ensuring the participation of all stakeholders of the school in the character competence studies of the schools.

Keywords