TÜRKİYE’DE İŞ AHLAKI KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK VE METODOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2159-2180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı iş ahlakı yazınının önemli yapıtaşlarından olan lisansüstü tezlerin bütüncül olarak analiz edilmesi, eğilimlerinin ortaya konulması, araştırmacılara yeni yol haritaları sunması ve Türk iş ahlakı yazınına katkı sunulmasıdır. Araştırmanın kapsamını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan iş ahlakı konulu tüm lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu bağlamda erişilebilir durumda olan 64 lisansüstü tez araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan tezler nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi teknikleri kullanılarak bibliyografik ve metodolojik olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Lisansüstü tezlerin hazırlandığı yıl, üniversite, anabilim dalı, türü, yöntemi, örneklem büyüklüğü ve grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi incelemede ele alınmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılarak elde edilen bulgular çizelgeler ve şekiller eşliğinde sunulmuştur. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; iş ahlakı konusunu ele alan lisansüstü tezlerin 2010 yılı itibari ile görece artış gösterdiği, çoğunlukla yüksek lisans seviyesinde ve işletme anabilim dalında hazırlandığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerde genellikle nicel yöntemlerle araştırmaların yürütüldüğü, örneklem grubunun çalışanlar ve yöneticiler üzerine yoğunlaştığı, veri toplama aracı olarak anket/ölçek tekniğinin sıklıkla kullanıldığı ve verilerin analizinde istatistiksel yöntemlerin tercih edildiği gibi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları kapsamında yeni araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to analyze postgraduate theses, which are important building blocks of business ethics literature, as a whole, to reveal their trends, to present new road maps to researchers and to contribute to Turkish business ethics literature. The scope of the research consists of all postgraduate theses on business ethics in the database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education. In this context, 64 postgraduate theses that are accessible form the scope of the research. The theses included in the research were examined in detail, bibliographically and methodologically, using document analysis techniques, which is one of the qualitative research methods. The year the postgraduate theses were prepared, university, department, type, method, sample size and group, data collection tools and data analysis were discussed in the review. The findings obtained by using percentage and frequency values in the analysis of the data are presented with tables and figures. According to the results obtained from the research findings; It is seen that postgraduate theses on business ethics have increased relatively since 2010, and they are mostly prepared at the master's level and in the department of business administration. In the postgraduate theses, results were obtained such that the research was carried out with quantitative methods, the sample group focused on the employees and managers, the questionnaire/scale technique was frequently used as a data collection tool, and the statistical methods were preferred in the analysis of the data. In addition, suggestions were made to new researchers within the scope of the research results. 

Keywords