4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürü Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 14:48:46.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3744-3771
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, 4. sınıf öğrencilerinin okul kültürü algılarını tespit etmek ve bazı değişkenler bakımından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Malatya İli Merkez (Yeşilyurt ve Battalgazi) İlçelerinde 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada oranlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 783 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri normal dağılım göstermediğinden non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 4. sınıf öğrencilerinin okul kültürü algı düzeyinin (x=2,56) ortalama ile iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin okul kültürü algılarının “aidiyet” alt boyutunda en yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, sosyal tabaka ve okulun büyüklüğü değişkenlerine göre öğrencilerin okul kültürü algısında anlamlı farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine perceptions of 4th graders on school culture and analyze them in terms of some variables. A cross-sectional survey model from quantitative research has been used in this study. The population of this study includes 4th grade students in the central districts of Malatya (Yeşilyurt and Battalgazi). The sample of the study consists of 783 students determined by the proportional sampling method from the population. “School Culture Scale” which has been developed by the researcher is used as data collection tool. Firstly, descriptive statics has been done in the study. Since the research data has not shown normal distribution, non-parametric tests Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis have been used. As a result of the research, it has been determined that the 4th grades students’ perception of the school culture is at a good level with an average of (x=2.56). It has been specified that student perceptions are in the highest sub-dimension of "belonging". It has been determined that there is significant differentiation in students' perception of school culture according to the variables of gender, social stratum, and the size of the school.

Keywords