Pandemi Döneminde Online Çok Sesli Koro Dersleri

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3373-3398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koro dersleri; temel müzik bilgilerini öğrenmek, ses eğitimini bir topluluk içinde pekiştirmek, entonasyon ve müzikalite kavramlarını sağlamlaştırmak, koro kültürü ve görgüsü edinmek ve birlikte iş yapmak anlamında öğrenciler ve öğretmenler için çok önemli bir ortak zemin oluşturmaktadır. Bu araştırma, çevrimiçi uygulamalarla yapılan koro derslerinin verimliliğini, öğrencilerin derse katılımlarını, müzikal duyum ve müzikalite algılarını belirlemek ve pandemi sürecinin derse etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, veri toplama tekniği olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme soruları Google Sorular aracılığıyla, örneklem grubu olarak seçilen lisans müzik programları öğrencilerine (n=254) yöneltilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ile analiz edilmiş, parametrik testlerden t testi, ve anova analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu çevrimiçi koro dersleri sürecini olumlu değerlendirmişlerdir.

Keywords

Abstract

Choir lessons; It creates a very important common ground for students and teachers in terms of learning basic music information, reinforcing vocal education in a community, strengthening the concepts of intonation and musicality, acquiring choral culture and manners, and working together. This research was carried out in order to determine the efficiency of the choir lessons made with online applications, the participation of the students in the lesson, the perception of musical sensation and musicality, and to determine the effects of the pandemic process on the lesson. The research is a descriptive study and as a data collection technique; structured interview questions prepared by researchers through Google Questions ıt was directed to undergraduate music program students (n=254) selected as the sample group. Obtained data were analyzed with SPSS, t test and anova analysis were used as parametric tests. As a result of the research, the majority of the participating students positively evaluated the online choir lessons process.

Keywords