EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2911-2935
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada eğitimde ölçme-değerlendirme dersine ilişkin öğretmen adaylarının tutumlarının nasıl ve ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, öğrenim görülen öğretmen yetiştirme programı ve sınıf değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemekte amaçlanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda nicel ve nitel yöntemlerin birlikte ve sıralı olarak kullanıldığı karma yöntem tasarımlarından açıklayıcı sıralı desen yöntem olarak tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel çalışma grubunu Dicle Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının bahar döneminde öğrenimine aktif olarak devam eden öğretmen adayları arasından “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 339 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak için amaçlı örnekleme yöntemi ile nicel veri toplama sürecine katılım gösteren öğretmen adayları arasında seçilen ve gönüllü katılım gösteren 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma için kullanılan ölçek, Likert tipi 5’li derecelendirme şeklinde olup 3 boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ise üç sorudan oluşmaktadır. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” da veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma için toplanan veriler SPSS paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının eğitimde ölçme-değerlendirme dersine yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada cinsiyet, öğrenim görülen öğretmen yetiştirme programı ile sınıfa göre araştırmaya katılım gösteren öğretmen adaylarının eğitimde ölçme-değerlendirme dersine yönelik tutumlarının anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak araştırmanın nitel verilere göre öğretmen adaylarının eğitimde ölçme-değerlendirme dersine yönelik olumsuz bir tutumlarının olmadığı, dersin öneminin öğretmen adayları tarafından anlaşıldığı ve bilişsel açıdan öğretmen adaylarının yeterli olduklarına vurgu yapıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to determine how and at which level the attitudes of teacher candidates regarding the measurement-evaluation course in education. In addition, it was aimed to determine whether the attitudes of teacher candidates towards measurement and evaluation in education differ according to gender, age, teacher training program and class variables. For the purposes of the research, the explanatory sequential design method was utilized. This design is among the mixed method designs in which quantitative and qualitative methods are used together and sequentially. The quantitative study group of the research consists of 339 pre-service teachers selected by the "Simple Random Sampling" method. They are pre-service teachers actively continuing their education in the spring semester of the 2021-2022 academic year at Dicle University. In order to collect the qualitative data of the research, 12 pre-service teachers who participated in the quantitative data collection process with the purposive sampling method were selected and they voluntarily participated to the research. "Attitude Scale Towards Measurement and Evaluation Course in Education" and "Semi-Structured Interview Form" prepared by the researcher after taking expert opinion, were used to collect research data. The scale used for the research is in the form of a Likert-type 5-point rating and consists of 3 dimensions and 20 questions. The semi-structured interview form consists of three questions. In addition, the "Personal Information Form" prepared by the researcher in order to determine the demographic characteristics of teacher candidates was also used as a data collection tool in the study. The data collected for the research were analyzed by the SPSS package program. In the study, it has been concluded that the attitudes of the teacher candidates towards the measurement-evaluation course in education are at a good level. In addition, it has been determined in the research that the attitudes of the teacher candidates participating in the research towards the measurement-evaluation course in education differed significantly according to the gender, the teacher training program they attended and the grade. In addition to these results, according to the qualitative data of the research, it was determined that the pre-service teachers did not have a negative attitude towards the measurement-evaluation course in education, the importance of the course has been understood by the pre-service teachers and it can be emphasized that the pre-service teachers are cognitively sufficient.

Keywords