TEMEL KAYNAKLAR BAĞLAMINDA KADIN VE KADININ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3012-3032
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın olgusu tüm zamanlarda tartışma konusu olmuş, günümüzde de tartışılmaya devam edilmektedir. İlk emri “Oku” ayeti ile başlayan, ilim öğrenmeyi kadın-erkek ayrımı yapmadan her Müslümana farz kılan İslam dini; tefekkür etmeyi, araştırmayı emretmiş, tebliğ edilmeye başladığı andan itibaren kadınları da içine alan bir eğitim faaliyetini ve zihinsel dönüşümü başlatmıştır. İslam’ın sunduğu bu anlayış çerçevesinde pek çok kadın âlim yetişmiş, hadis, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında sağlık, tarih, şiir gibi pek çok alanda da ilmi hayata katkılar sunmuş ve çeşitli ilim dallarının sonraki nesillere aktarılmasında önemli hizmetler yerine getirmişlerdir. Ancak zaman içinde bazı coğrafyalarda gerek dinin yanlış ve eksik anlaşılmasından ortaya çıkan yanlış yorumlamalar ve gerekse kültürel kodların İslami öğretilerin önüne geçmesiyle kadınların eğitimi konusu tartışmalı hâle gelmiştir. Bu çalışmada temel kaynaklar Kur’an ve hadis ile ilk dönem uygulamaları incelenerek İslam’ın kadına ve kadınların eğitimine yönelik bakış açısı ele alınmıştır. Sözü edilen gayeye ulaşmak için alana yönelik kitaplar, makaleler, tezler incelenerek doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sistematik bir biçimde analiz edilerek yorumlanmıştır. Kur’an’ın temel ilkeleri ve Hz. Peygamber’in uygulamaları değerlendirildiğinde kadını eğitimden mahrum bırakan ve cinsiyet ayrımcılığını çağrıştıran bir yaklaşımdan söz edilemez. Hz. Peygamber’in kadın-erkek ayrımı yapmadan, insanları ilim öğrenme konusunda sadece teşvik etmekle kalmadığı, aynı zamanda insanları eğitebilmek için yoğun bir gayret sarf ettiği ve kadınların öğrenme hürriyetinin sağlandığı bir ortamın oluşturulduğu kaynaklarda mevcuttur. Kadının bireysel ve toplumsal rollerini yerine getirebilmesi, toplumsal ilişkilerini düzenleyebilmesi ve iyi bir kul olabilmesi iyi bir eğitim ile mümkündür.

Keywords

Abstract

The subject of women has always been controversial, with discussions continuing to this today. In the religion of Islam, the first commandment begins with the verse "Read,” this makes learning, meditation and research obligatory for every Muslim without distinguishing between men and women.  Within this framework offered by Islam, many female scholars have been trained and have performed important roles including teaching science to the next generation. In addition to sciences, hadith, fiqh, tafsir, etc. they were engaged in sciences such as health, history and poetry. However, in certain regions the issue of women's education has become a controversial issue due to misinterpretations or an incomplete understanding of the Islamic religion texts and the precedence of cultural codes over Islamic teachings. This study examines the topic of women and their education from the perspective of Islam, using the Qur'an and hadith as primary sources. In order to achieve these goals, related books, articles, and theses were evaluated using a document analysis method. These findings were analysed and interpreted in a systematic way. Based on the basic principles of the Qur’an and the practices of the Prophet, there are no directives that deprive women of an education or evoke gender discrimination. When the history of Islam and the hadith acquis are examined, we discover that the Prophet not only encouraged people to learn science, without discriminating between men and women, but also created an environment in which women’s freedom to learn was ensured. Women need a good education to fulfil their roles in society, to regulate their social relations and to have the consciousness of being a servant of the God.

Keywords