COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SEYRELTİLMİŞ SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2834-2858
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde oluşturulan seyreltilmiş sınıf uygulamasına yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğretmen görüşleri ile ilgili derinlemesine bilgi alabilmek için çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre planlanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve Hatay ili Antakya ilçesinde devlet okullarında görev yapan 15 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre seyreltilmiş sınıf uygulaması ile sınıf içi iletişimin ve öğrenciye ayrılan zamanın arttığı görülmüş fakat öğrencilerin haftada iki gün okula gelmeleri okula uyum sürecini zorlaştırmıştır.  Öğretmenlerin müfredatı yetiştirmekte ve veliyle iletişim kurmakta zorlandıkları görülmüştür. Bununla birlikte okulların fiziksel olarak yetersiz kaldığı çalışma sonucu ulaşılan bulgulardandır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the opinions of classroom teachers about diluted classrooms created during the pandemic period. The study was planned in a qualitative design in order to obtain in-depth information about teacher opinions. The study group was determined by the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, and consists of 15 primary school teachers working in public schools in Antakya, Hatay. Study data were collected with a semi-structured interview form. According to the findings of the study, it was observed that the diluted classroom practice increased the communication in the classroom and the time allocated to the students, but the fact that the students came to school twice a week made the adaptation process to the school difficult. It has been observed that teachers have difficulties in educating the curriculum and communicating with parents. It is one of the findings of the study that schools are physically inadequate.

 

Keywords