TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ 5-8. SEVİYE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN TÜR VE TEMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3092-3119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe ve Türk Kültürü 5-8. seviye ders kitaplarında yer alan metinleri, tür ve tema bakımından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ders kitaplarındaki metinler tespit edilip türleri belirlenmiş, bu metinlerin sıklıkları ve yüzdelik oranları ortaya konmuştur. Ayrıca kitapta yer alan temaların neler olduğuna, metinlerin temalara dağılımının nasıl gerçekleştiğine bakılmıştır. Araştırma, nitel durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Araştırmada incelenen dokümanlar 2019- 2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiş Türkçe ve Türk Kültürü 5-8. seviye ders kitaplarıdır. Çalışmada bulgular doküman analizi yöntemiyle toplanmış, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş, yüzdelik ve sıklık açısından değerlendirilip yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda ders kitaplarının tür açısından zengin olduğu fakat türler arası dağılım konusunda yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programında 8 tema olduğu ve kitaplarda aynı sırayla bu temalara yer verildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the texts in the 5-8 grade Turkish and Turkish Culture textbooks in terms of genre and theme. For this purpose, the texts in textbooks were identified and their types were determined, the frequencies and percentile ratios of these texts were revealed. In addition, what are the themes in the books, and how the distribution of texts to themes occurs were examined. The research was patterned with a qualitative case study. The documents examined in the research are the 5-8 grades Turkish and Turkish Culture coursebooks that have been accepted as coursebooks for 5 years since the 2019-2020 academic year. In the study, the findings were collected by the method of document analysis, analyzed by the method of descriptive analysis, evaluated and interpreted in terms of percentile and frequency. As a result of the study, it was concluded that coursebooks are rich in species, but they are insufficient in terms of dec-species distribution. It was seen that there are 8 themes in the Turkish and Turkish Culture Curriculum and that these themes are included in the books in the same order.

Keywords