Covid-19 Sürecinde Taşımalı Eğitim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3182-3199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi ile birlikte Türkiye'de acil ve önemli önlemler alındı. İlk olarak, bazı şirketler ve bazı devlet kurumları derhal kapatıldı ve ardından eğitim kurumlarının işleyişi ile ilgili yeni girişimler başlatıldı. Öğrencilerin eğitim sürecini kesintiye uğratmamak için EBA TV adlı bir televizyon kanalı işletildi. Ardından 8. ve 12. sınıflar için EBA web sitesindeki canlı ders programı ile uzaktan eğitim uygulanmaya başlandı, bir süre sonra tüm sınıflar için uzaktan eğitim süreci başladı. Bu dönemde taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yaşadıkları sorunlar daha da belirginleşti. Çalışmanın amacı, öğrencilerin Covid-19'un neden olduğu uzaktan eğitim sırasında taşımalı eğitimde yaşadıkları sorunları ve sorunlara yönelik önerilerini belirlemektir. Nitel olan bu çalışmada, verileri toplamak için yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Taşımalı eğitimden yararlanan 29 öğretmen ve 25 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir.

Keywords

Abstract

With the pandemic, urgent and important precautions have been taken in Turkey. Firstly, some companies and some government agencies were shutdown immediately and then new initiatives have been launched regarding the functioning of educational institutions. A television channel called EBA TV was operated in order not to interrupt the education process of students. After that, distance education via live course program on EBA web-site was put into practice for 8th and 12th grades, after a while for all grades the distance education process was started. In this period, the problems experienced by students benefiting from transported education became more evident. The purpose of study is to identify the problems of students on transported education during distance education caused by Covid-19 and their suggestions for the problems. In this qualitative study, structured interview forms were used to collect the data. 29 teachers and 25 students who are benefited from transported education were included in the study.

Keywords