SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE OYUNLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ: 1971 – 2021

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 12:21:50.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 4434-4466
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler eğitiminde oyunların kullanımına yönelik çalışmaları bibliyometrik analiz yöntemi ile incelemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.  Bu çerçevede, Web of Science (WoS) veri tabanında “social studies” ve “game” anahtar kelimeleri kullanılarak sistematik bir literatür taraması (Systematic review) yapılmıştır. Veri toplama aşamasında Web of Science (WoS) indekslerinde yer alan akademik çalışmalara ulaşılmıştır. Arama kriteri olarak “doküman başlığı, özet, anahtar kelime” seçilmiştir. Araştırmaya 1971-2021 yılları arasındaki “Eğitim/Eğitim Araştırmaları” ve “Eğitim Bilim Disiplinleri” kategorilerinde yer alan 83 akademik çalışma dâhil edilmiştir. Verilerin analizinde bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler eğitiminde oyunların kullanımı ile ilgili olarak en fazla yayın yapılan yılların 2014, 2015 ve 2016 olduğu, yayın sıklığı en yüksek dillerin başında İngilizce, Türkçe ve İspanyolca’nın geldiği, yapılan çalışmaların büyük bir kısmını makalelerin oluşturduğu, yayın yapan yazarların çalıştığı ya da desteklendiği kurumların başında Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü ve Gürcistan Üniversite Sistemi’nin, Türk üniversitelerinden ise Akdeniz Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin geldiği, ilgili konuda en fazla yayının yapıldığı ülkelerin başında ABD ve Singapur’un olduğu, 2010 yılı sonrasında ise konuya ilişkin yayınlara yapılan atıf sayısının arttığı, oyun kullanımı ile ilgili yapılan bilimsel yayınlarda en çok sosyal bilgiler, oyun tabanlı öğrenme, oyunlar, ilköğretim ve vatandaşlık eğitimi anahtar kelimelerinin kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler eğitiminde oyun kullanımı alanında birçok bileşene yönelik genel bir tablo ortaya koyulmuştur. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak gelecekteki çalışmalara referans olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This research aimed to examine studies on the use of games in social studies education using bibliometric analysis. This research has been carried out in descriptive scanning model. For this purpose, a systematic literature review was conducted using the keywords "social studies" and "game" in the Web of Science (WoS) database. Academic studies indexed in the Web of Science (WoS) database were reached in the data collection phase. “Document title”, “abstract”, and “keyword” were chosen as the search criteria. 83 academic studies in the “Education/Educational Research” and “Education Scientific Disciplines” categories published between 1971 and 2021 were included in the research. The bibliometric analysis method was used in the data analysis. The research results showed that most of the studies were articles and published in 2014, 2015 and 2016, English, Turkish and Spanish were the most published languages, most of the authors were affiliated with or supported by the Nanyang Technology University, Singapore National Institute of Education and Georgia University System among all the institutions and Akdeniz University, Amasya University, Ataturk University and Hacettepe University among the Turkish universities, The USA and Singapore were the countries with the most publications, the number of citations increased after 2010, and the most common keywords used in the studies were social studies, game-based learning, games, elementary education and citizenship education. The research presents an overview of many components in the use of games in social studies education. It is believed that the findings of the research will serve as a reference for future studies.

Keywords