SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-05 14:08:06.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 639-663
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin rutin olmayan problemleri çözme düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca bu düzeylerin okulların akademik düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılaşma durumunun incelenmiştir. Araştırma çerçevesinde ele alınan sorulara yanıt bulmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemde iki farklı akademik başarı düzeyine sahip okulda öğrenim görmekte olan sekizinci sınıf öğrencileri yer almıştır. Veriler araştırmaya katılan 102 öğrenciden Sekizinci Sınıf Problem Çözme Testi aracılığıyla toplanmıştır. Testten elde edilen verilerin analizi doğru, kısmen doğru ve yanlış kategorileri üzerinden sırasıyla 2, 1, 0 puanlarının verilmesiyle yapılmıştır. Elde edilen toplam puanlara göre öğrenciler çok düşük, düşük, orta, yüksek kategorilerine atanmıştır. Ayrıca veri analizinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrenci puanları öğrenciler cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı ve akademik başarısı düşük olan okullardaki öğrencilerin puanlarının akademik başarısı yüksek olan okullardaki öğrencilerin puanlarından düşük olduğu görülmüştür. Aynı zamanda akademik başarısı yüksek okullardaki öğrencilerin rutin olmayan problemlerin çözümünde daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Bazı sorularda akademik başarı düzeyine bakılmaksızın öğrencilerin benzer hataları yaptıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the level of students’ solving non-routine problems. In addition, the differentiation of these levels according to the academic levels of the schools and their gender was examined. To find answers to the questions addressed within the framework of the research, the survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. Eighth grade students in schools with two different academic achievement levels are included in the sample. Data were collected from 102 students who participated in the research through the Eighth Grade Problem Solving Test. The analysis of the data obtained from the test was made by giving 2, 1, 0 points over the correct, partially correct and incorrect categories, respectively. According to the total scores obtained, students were assigned to very low, low, medium and high categories. In addition, t-test and ANOVA were used in data analysis. As a result of the research, it was seen that there was no significant difference in terms of the gender variable of the students and the scores of the students in schools with low academic achievement were lower than the scores of students in schools with high academic achievement. At the same time, it has been concluded that students in schools with high academic success are more successful in solving non-routine problems. In some questions, it was observed that students made similar mistakes regardless of their academic achievement level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics