TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE DİJİTAL TABANLI MATERYAL TASARIM ÖRNEĞİ: METAVERSE UYGULAMASININ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 4467-4486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin devingen yapısı yeni teknolojik uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bunların eğitim alanında ve dolayısı ile dil öğretiminde kullanılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Dil öğrenme ve öğretme süreci resim, ses, video, metin gibi çoklubiçim (multimodal) ve çokluortam (multimedya) materyalleri gerektirdiği için yeni gelişen teknolojiler bu alanda önemli bir role sahiptir. Özellikle akıllı telefon, tablet gibi mobil araçların gelişmesi beraberinde mobil uygulamaların ortaya çıkışını sağlamış ve dil öğretiminde bu uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamaların bir tanesi de gerçek fiziksel ortamların çeşitli ses, video, metin, resim gibi dijital içeriklerle zenginleştirilerek sanal nesnelerin gerçek dünya ile harmanlandığı Metaverse artırılmış gerçeklik (AG) uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde dil eğitimi için çoklu ortam materyalleri geliştirmek ve sınıf ortamında bunları kullanmak mümkün olmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenme ortamını zenginleştireceği düşünülen ve 3 boyutlu içerik oluşturmaya olanak sağlayan Metaverse AG uygulaması kullanılarak ders materyali geliştirmektir. Bu amaçla çalışmada doküman analizi kullanılmış olup tarama modeli ile yabancı dil öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında dijital tabanlı materyal tasarım ile ilgili kaynaklar taranmış ve elde edilen veriler ışığında Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi bağlamında Avrupa Birliği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden A1 ölçüt alınarak Artırılmış Gerçeklik uygulaması olan Metaverse App aracılığı ile araştırmacı tarafından özgün dijital içerikli materyal geliştirilmiştir. Metaverse ile materyal geliştirme sürecinin her aşaması detaylı bir şekilde açıklanmış ve konuyla ilgili sonuçlar verilip geliştirilen öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In recent years, the dynamic nature of information and communication technologies has caused new technological applications to emerge and made it inevitable for them to be used in the field of education and therefore in language teaching. Emerging technologies have an important role in this field as the language learning and teaching process require both multimodal and multimedia materials such as pictures, audio, video, and text. Especially the development of mobile devices such as smart phones and tablets has led to the emergence of mobile applications and these applications have begun to be used in language teaching. One of these applications is the Metaverse augmented reality (AR) application, in which real physical environments are enriched with digital content such as various audio, video, text, pictures, and virtual objects are blended with the real world. Thanks to this application, it has been possible to develop multimedia materials for language education and to use them in the classroom environment. For this reason, the aim of the study is to develop course material using Metaverse AR application, which is thought to enrich the learning environment in teaching Turkish as a foreign language and also allows creating 3D content. For this purpose, document analysis was used in the study and resources related to digital-based material design in the field of foreign language teaching and teaching Turkish as a foreign language were scanned thoroughly. In the light of the data obtained, original digital material was developed by the researcher through Metaverse App by taking into consideration the A1 reference level specified in the Common European Framework of Reference for languages. Every stage of the material development process was explained in detail and the relevant results and suggestions were presented.

Keywords