YALIN YÖNETİM VE BİR SAĞLIK KURUMUNDA DEĞER AKIŞ HARİTALAMA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 14:06:22.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 3821-3846
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin hızla artması ile birlikte işletmelerin eldeki kıt kaynakları verimli bir şekilde kullanmaları önemli hale gelmektedir. Eldeki kaynakların verimli bir şekilde kullanılması israf ile ilişkilendirilmektedir. İsraf kavramı ise bizi yalın kavramına götürmektedir. Yalın kavramı genel olarak süreçte yer alan israfları ortadan kaldırılarak, süreçte sürekli akışın sağlanmasını, verimliliğin ve kârlılığın artmasını, maliyetlerin azalmasını ve müşterinin değer tanımına uygun ürün veya hizmetin istediği yer ve zamanda istediği şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Değer akış haritalama (DAH) ise yalın yönetim tekniklerinden biri olup ürün ya da hizmet süreçlerinin görsel olarak sunulmasını sağlayan bir tekniktir. Bu teknik ile süreçteki, değer katan ve değer katmayan faaliyetler ile israfa neden olan noktalar harita üzerinde görsel olarak gösterilmektedir. Yapılan çalışmada amaç, bir üniversite hastanesi genel cerrahi anabilim dalı hastalarından ultrason sürecine yönlendirilen hastaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemlere yönelik mevcut durum değer akış haritasını oluşturarak süreci bir bütün halinde görmek, sürece ilişkin değer katan ve değer katmayan faaliyetleri belirlemek, israfları azaltmaya yönelik yalın teknikler uygulamak ve iyileştirilmiş hizmet akışını gelecek durum haritasında göstermek ve elde edilen kazanımlar ve önerilerle ilgili hastane yönetimine ve çalışanlarına bilgi vermektir. Bu çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması olup veri toplama araçları olarak gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Yalın yönetim tekniklerinden ise DAH tekniği seçilmiştir. Bu çalışma ile genel cerrahi anabilim dalında ultrason sürecine yönlendirilen hastaların mevcut durum değer akışında toplam akış süresi 3338,62 dk olarak bulunmuş, önerilen yalın teknikler ile gelecek durum değer akış haritasında toplam akış süresinin 2375,63 dk’ya inebileceği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

With the rapid soaring up in competition, it becomes significant for use of available scarce resources efficiently. The efficient use of available resources is associated with waste. The concept of waste leads us to the concept of lean. The concept of lean generally eliminates the waste in the process and aims to ensure continuous flow in the process, grow productivity, and profitability, reduce costs, and present the product or service in accordance with the customer's definition of value at the desired place and time. Value stream mapping (VSM) is one of the lean management techniques and is a technique that provides the visual adaptation of product or service processes. Through this technique, value-adding and non-value-added activities and points that cause waste are visually displayed on the map. The purpose of the study is to see the process as a whole by creating a current state value stream map for the work and operations performed by patients who are referred to the ultrasound process by a university hospital general surgery department patients, to identify value-adding and non-value-added activities, to apply lean techniques to reduce waste and to show the improved service flow on the future status map and to inform the hospital management and employees about their acquirements and suggestions. The method of this study is action research, which is one of the methods of qualitative research, and observation and interview methods were used as data collection tools for this study. The VSM technique which is among the techniques of lean management is chosen. In this study, the total flow time of the patients referred to the ultrasound process in the general surgery department was found to be 3338.62 minutes in the current state value stream, and with the proposed lean techniques, it was found that the total flow time could be reduced to 2375.63 minutes in the future state value stream map.

Keywords