KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA TÜRKİYE’DE YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 16:10:43.0
Language : Türkçe
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 2322-2345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami bankacılık olgusu tarihsel olarak ele alındığında modern anlamdaki uygulamaların 1975 yılında İslam Kalkınma Bankası (IsDB)’nin kuruluşu ile başladığını söylemek mümkündür. 2005 yılındaki mevzuat değişikliği uyarınca “Katılım Bankası” adını alan Özel Finans Kurumlarının Türkiyedeki tarihi ise 1985’e uzanmaktadır. Yapısı ve işleyişi gereği faize karşı hassasiyeti yüksek iktisadi birimlerin de yastık altında tuttuğu âtıl likiditeyi ekonomiye kazandırıyor olması makroekonomik açıdan önem arz etmektedir. Katılım bankacılığının ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam ve ihracatına katkıları düşünüldüğünde bu alandaki çalışmaların faydası yadsınamaz hale gelmektedir. Bu çalışma, katılım bankacılığı alanında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında belirlenen lisansüstü tezleri nicel değerlerine göre analiz ederek konu alanının genel çerçevesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilgili veri tabanından temin edilen 457 adet lisansüstü tez yayınlandıkları yıl, hazırlandıkları üniversite, enstitü, anabilim dalı başta olmak üzere yazarın cinsiyeti, tezin türü, dili, anahtar kelimeleri ve danışman bilgileri göz önüne alınarak incelenmiştir. Türkiye'de katılım bankacılığı alanında yazılan tezlerin interdisipliner nitelikte olduğu ve sayılarının artmakta olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

When the phenomenon of Islamic banking is considered historically, it is possible to state that modern applications began with the Islamic Development Bank (IsDB) establishment in 1975. The history of Private Finance Institutions, which was renamed as "Participation Bank" according to the legislative change in 2005, goes back to 1985 in Turkiye. It is important from a macroeconomic perspective that it brings the idle liquidity, which is kept under the pillow by economic units with high structural and operational sensitivity to interest, to the economy. Considering the contribution of participation banking to the economic growth, employment and exports of countries, the benefits of studies in this field become undeniable. This study aims to present the overall framework of the subject area by analyzing the postgraduate theses determined in the database of YOK National Thesis Center in the field of participation banking according to their quantitative values. In this context, 457 postgraduate theses obtained from the relevant database are analyzed by taking into account the publication year, the university, institute, department they were prepared in, the authors’ gender, the type of the thesis, the language, keywords and advisor information. It has been noted that the theses written in the area of participation banking in Turkey are interdisciplinary and their number is increasing. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics