DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN İŞ ARAMA OLGUSU: KURAMSAL BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 14:16:12.0
Language : Turkish
Konu : Social Policy
Number of pages: 3708-3728
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimli genç işsizlerin iş arama davranışı oldukça karmaşık bir süreç olup, bu sürecin analizi Türkiye ekonomisinin başat sorunlarından olan eğitimli genç işsizlerin istihdamı bakımından çok önemlidir. Derleme niteliğindeki bu çalışmanın amacı, eğitimli genç işsizlerin iş arama sürecini, özellikle ikinci nesil davranışçı iktisat perspektifinden analiz etmektir. Çünkü bireyin iradesine bağlı olan ve bilişsel, psikolojik, ekonomik, sosyal birçok bağlamı olan bu sürecin analizi, geleneksel iktisadın bakış açısına sığmayacak kadar karmaşık ve çok boyutludur. Nitekim davranışsal iktisadın, bilişsel, psikolojik ve sosyo-ekonomik bağlam ve boyutları dikkate alan geniş perspektifi, eğitimli genç bireyin iktisadi karar ve davranışlarını analiz etmede yol gösterici olabilir. Eğitimli genç işsizlerin iş arama davranışının iktisat ve bilişsel psikoloji perspektifinden, çok boyutlu analizi, bireyin kariyerine uygun bir iş bulması için çok önemlidir. Çünkü Türkiye’nin sahip olduğu bu demografik zenginliğin ekonomiye kazandırılmasında, eğitimli genç işsizlik sorununun çözümü, belirleyici role sahiptir.    

Keywords

Abstract

Job seeking behavior of the educated young unemployed is a very complex process, and the analysis of this process is very important in terms of employment of the educated young unemployed, which is one of the major problems of the Turkish economy. The aim of this compilation study is to analyze the job search process of the educated young unemployed, especially from the perspective of second-generation behavioral economics. Because the analysis of this process, which depends on the will of the individual and has many cognitive, psychological, economic and social contexts, is too complex and multidimensional to fit into the perspective of traditional economics. In fact, the broad perspective of behavioral economics, which takes into account the cognitive, psychological and socio-economic context and dimensions, can be a guide in analyzing the economic decisions and behaviors of educated young individuals. Multidimensional analysis of the job seeking behavior of educated young unemployed from the perspective of economics and cognitive psychology is very important for individuals to find jobs suitable for their careers. Because the solution of the unemployment problem of educated youth has a decisive role in bringing this demographic richness of Turkey to the economy.

Keywords