ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE, ENDİŞE VE TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 21:37:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4352-4370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin düşünce, endişe ve tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2021–2022 öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 530 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak  “Kaynaştırma eğitimi ile ilgili düşünce, tutum ve endişe ölçeği” Loreman, Earle, Sharma ve Forlin’in (2007) geliştirdikleri “Sentiments, Attitudes, and Concerns About Inclusive Education (SACIE)” ölçeğinin Cansız ve Cansız (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış hali olan 19 maddelik ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekansın yanında ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Anova testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin olumlu tutumlara sahip oldukları, bu konuda eğitim almak istedikleri, öğretmenlerin bakanlığın kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine yönelik çalışmalarına yeterince erişemedikleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada bakanlığın kaynaştırma eğitimine yönelik etkinliklerini daha çok öğretmenin katılımını sağlaması, öğretmenlerin yüksek lisans yapmaları teşvik edilmeli, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik var olan endişelerinin giderilmesi konusunda çeşitli eylemlerin planlanması gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the thoughts, concerns and attitudes of teachers working at secondary education level regarding inclusive education. The sample of the research consists of 530 teachers working in secondary schools in Battalgazi and Yeşilyurt districts of Malatya in the 2021-2022 academic year. As a data collection tool in the research, “The scale of thoughts, attitudes and concerns about inclusive education” developed by Loreman, Earle, Sharma, and Forlin (2007). The 19-item scale, which was adapted into Turkish by Cansız and Cansız (2018) was used. The data obtained because of the research were analyzed using a computer package program. In the analysis of the data, descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percentage and frequency, as well as independent groups’ t-test for pairwise comparisons and Anova test for multiple comparisons were used. According to the results of the research, it was concluded that the teachers had positive attitudes towards inclusive education, they wanted to receive training on this subject, and that the teachers could not adequately access the ministry's studies on the education of inclusive students. In the research, suggestions were made such as ensuring the participation of more teachers in the activities of the ministry for inclusive education, encouraging teachers to do graduate studies, and planning various actions to eliminate the concerns of teachers about inclusive students.

Keywords