ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİLİĞİNİ TERCİH ETME / ETMEME NEDENLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 21:36:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4289-4312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenlerin okul yöneticiliğini tercih etme/etmeme nedenlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Elazığ ilindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 33 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin yönetici olmayı isteme nedenlerinde en fazla, yöneticiliğe yeni bir bakış açısı getirmek görüşünün ifade edildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin olmayı hedefledikleri yönetici ile ilgili en fazla, etkili iletişim kuran yönetici görüşünün ifade edildiği saptanırken; yönetici olduklarında oluşturmayı planladıkları çalışma ortamı ile ilgili en fazla, etkili iletişimin olduğu bir çalışma ortamı görüşünün ifade edildiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin yönetici olmak istememelerinde en fazla, iş yükünün fazla olması görüşünün ifade edildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu bulgulara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the reasons why teachers who do non-thesis master's degree in the field of Educational Administration, Fırat University Institute of Educational Sciences, prefer/not prefer school management. The research was carried out in the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 33 teachers working in pre-school, primary, secondary and high schools in the province of Elazig in the 2022-2023 academic year. Research data were obtained with a semi-structured interview form. Content analysis method was used in the analysis of the obtained data. According to the results of the research, it was determined that the most common reason for teachers to want to be a manager was to bring a new perspective to management. On the other hand, it was determined that the opinion of the manager who communicated effectively was the most expressed about the manager they aimed to be; It has been determined that the view of a working environment with effective communication is expressed most about the working environment they plan to create when they become managers. It has been determined that teachers' unwillingness to be administrators is mostly expressed as having a high workload. As a result, various suggestions were made based on these findings. 

Keywords