ÖĞRENCİLER İÇİN BADMİNTON TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-02 17:12:49.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3855-3873
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin badmintona karşı tutumlarını belirmek amacıyla geçerli, güvenilir bir ölçek geliştirmektir.  16 öğrenciyle (8 kız, 8 erkek) badmintona yönelik tutumları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde 16 maddeden oluşan taslak form oluşturulmuştur. Formdaki maddeler alanda uzman 16 öğretim elemanına sunulduktan sonra 13 maddelik ölçek taslağı oluşturulmuştur. Ölçek taslağını 615 (335 kız, 280 erkek) öğrenci doldurmuştur. Öncelikle veriler, AFA ile analiz edilmiştir. Buna göre, KMO test değeri .96 ve Barlett Test değeri anlamlı (p<.001) olarak bulunmuştur. Tek faktörde toplanan maddelerden, faktör yük değeri .60’dan büyük olan 11 madde değerlendirmeye alınmıştır. Bu maddelerin faktör yük değerleri .70 ile .88 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tek faktörde toplanan maddelerin açıkladığı varyansın %73 olduğu belirlenmiştir. Korelasyon katsayısının .65 ile .85 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek formu, 430 (235 kız, 195 erkek) öğrenciye uygulanmış ve DFA yapmak için SPSS AMOS 24 programına yüklenmiştir. Analiz sonucunda, uyum indekslerinin gerekli koşulları sağladığı görülmüştür. Bu nedenle, 11 maddelik ölçek, AFA ile DFA sonucunda geçerliliği sağlanmış bir ölçektir. Ölçek güvenirliği için test-tekrar test yöntemiyle 39 (20 kız, 19 erkek) öğrenciye 30 gün arayla ölçek formu uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, ölçeğin Cronbach Alfa değeri .95 olduğu belirlenmiştir. Buna göre ölçek, güvenirliği karşılanmış bir ölçektir. Ölçek son haliyle olumlu 11 maddeden oluşmaktadır. Öğrenciler için badminton tutum ölçeği geçerli ve güvenilirdir.

Keywords

Abstract

This research aims to develop a valid and reliable scale to determine students' attitudes towards badminton. 16 students (8 females, 8 males) were interviewed for their approach towards badminton. As a result of the interviews, a draft scale of 16 items was created. Scale items were presented to 16 faculty members who were experts in their fields, and a 13-item draft of the scale was created. The scale draft was filled by 615 (335 females, 280 males) students. Data obtained was tested by using EFA. As a result of the analysis, the KMO test value was found to be .96 and the Barlett Test value was found to be significant (p<.001). Among the items collected in a single factor, 11 items with a factor load value greater than 0.60 were evaluated. The factor loading values of these items varied between .70 and .88. The variance explained by a single factor calculated was %73. It was observed that the correlation coefficient varied between .65 and .85. The scale form was applied to 430 (235 females, 195 males) students and uploaded to SPSS AMOS 24 program to perform CFA. As a result of the analysis, it was seen that the fit indices met the necessary conditions. Therefore, the 11-item scale is a validated scale as a result of EFA and CFA. For the reliability of the scale, the scale form was applied to 39 students (20 females, 19 males) with a test-retest method at 30-days intervals. As a result of the application, the internal consistency coefficient (Cronbach Alpha) of the scale was found as .95. Hence, the scale reliability has been met. The scale consists of 11 positive items in its final form. The badminton attitude scale for students is a valid and reliable scale. 

Keywords