HİZMET EDEREK ÖĞRENME TEMELLİ MÜZE EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 17:16:48.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 2088-2126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlgili literatürde müze eğitimine ilişkin çok sayıda çalışma vardır. Bu konuya ilişkin çalışma alanlarından biri de anlamlı müze eğitimi deneyimleri için kullanılan öğretim yaklaşımı, yöntem ve tekniklerin neler olduğudur. Hizmet ederek öğrenme de bir öğretim yaklaşımıdır ve yurt dışı literatürde bu öğrenme yöntemi ile müze eğitimi ilişkisinin kurulduğu az sayıda çalışma vardır ancak yurtiçi literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada hizmet ederek öğrenme (HEÖ) temelli müze eğitimi literatürünün sistematik bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda sistematik inceleme yöntemi kullanılmıştır. İlgili literatürde az sayıda çalışma olduğu için makale, bildiri, tez ve kitap bölümü türündeki bütün çalışmalar incelenmiştir. Araştırmada, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şunlardır: HEÖ temelli müze eğitimine ilişkin 27 adet örnek mevcuttur. Örneklerde mühendislik, bilim müzeleri ve yükseköğretim öğrencileri ağırlıklıdır. Örneklerde HEÖ’nin her aşaması için bilgi yer almaktadır. Ancak araştırma aşaması ve paylaşma/kutlama aşaması ile ilgili yeterli bilgi yer almamaktadır. HEÖ temelli müze eğitiminin HEÖ’nin doğası ve felsefesi, hizmet veren, hizmet alan, ortak kurum ve öğrenim görülen kurum açısından avantajları ve bu bağlamda elde edilen kazanımlar çoktur. Ancak dezavantajları ve bu bağlamda yaşanılan zorluklar da çoktur. Başlıca zorluklar HEÖ’yi anlama, zaman, bütçe, ulaşım, bürokrasidir. Bu zorlukların aşılmasına ilişkin çalışmalarda örnekler/öneriler mevcuttur. Tüm bu sonuçlar bağlamında HEÖ temelli müze eğitimi uygulayıcılarına ve bu alanda bilimsel çalışma yapan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

There are many studies on museum education in the related literature. One of the fields of study related to this subject is the teaching approaches, methods, and techniques used for meaningful museum education experiences. Service learning (SL) is also a teaching approach, and there are few studies in the foreign literature in which the relationship between this learning method and museum education is established, but such a study has not been found in the domestic literature. In this study, it was aimed to systematically review the literature on service learning based museum education. In this context, systematic review method was used. Since there are few studies in the related literature, all studies at the type of articles, papers, thesis and book chapters were examined. Descriptive analysis technique was used. The results of the research are as follows: There are 27 examples of SL based museum education. Examples include engineering, science museums and higher education students. The examples contain information for each stage of the SL. However, there is not enough information about the research phase and the sharing/celebration phase. The advantages of SL based museum education and the gains in this context are many. However, there are many disadvantages and difficulties experienced in this context. There are examples/suggestions in the studies aimed at solving these problems. In the context of all these results, suggestions were presented to the practitioners of SL based museum education and to researchers who conduct scientific studies in this field.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics